Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "profile" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "profil" till svenska språket

EnglishSwedish

Profile

[Profil]
/proʊfaɪl/

noun

1. An analysis (often in graphical form) representing the extent to which something exhibits various characteristics

 • "A biochemical profile of blood"
 • "A psychological profile of serial killers"
  synonym:
 • profile

1. En analys (ofta i grafisk form) som representerar i vilken utsträckning något uppvisar olika egenskaper

 • "En biokemisk profil av blod"
 • "En psykologisk profil av seriemördare"
  synonym:
 • profil

2. An outline of something (especially a human face as seen from one side)

  synonym:
 • profile

2. En kontur av något (särskilt ett mänskligt ansikte sett från ena sidan)

  synonym:
 • profil

3. Biographical sketch

  synonym:
 • profile

3. Biografisk skiss

  synonym:
 • profil

4. Degree of exposure to public notice

 • "That candidate does not have sufficient visibility to win an election"
  synonym:
 • visibility
 • ,
 • profile

4. Grad av exponering för offentligt meddelande

 • "Den kandidaten har inte tillräcklig synlighet för att vinna ett val"
  synonym:
 • synlighet
 • ,
 • profil

5. A vertical section of the earth's crust showing the different horizons or layers

  synonym:
 • profile

5. En vertikal sektion av jordskorpan som visar de olika horisonterna eller lagren

  synonym:
 • profil

verb

1. Write about

 • "The author of this article profiles a famous painter"
  synonym:
 • profile

1. Skriva om

 • "Författaren till denna artikel profilerar en berömd målare"
  synonym:
 • profil

2. Represent in profile, by drawing or painting

  synonym:
 • profile

2. Representera i profil, genom att rita eller måla

  synonym:
 • profil

Examples of using

Mary wants the nice picture of a penguin from Tom's profile.
Mary vill ha den fina bilden på en pingvin från Toms profil.
I couldn't tell what kind of person this girl I met on the internet was from her profile, but something about her still piqued my curiosity, as though I had met her in a previous life, or something occult-ish like that, anyways.
Jag kunde inte säga vilken typ av person den här tjejen jag träffade på internet var från hennes profil, men något med henne väckte fortfarande min nyfikenhet, som om jag hade träffat henne i ett tidigare liv, eller något ockult-aktigt sådant, i alla fall.
I saw your profile today at tatoeba.org and I love it. I would like to know more about you, so please email me back and I will send you some pictures of me.
Jag såg din profil idag på tatoeba.org och jag älskar den. Jag skulle vilja veta mer om dig, så vänligen maila mig tillbaka så skickar jag några bilder på mig.