Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "print" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "print" till svenska språket

EnglishSwedish

Print

[Tryck]
/prɪnt/

noun

1. The text appearing in a book, newspaper, or other printed publication

 • "I want to see it in print"
  synonym:
 • print

1. Texten som förekommer i en bok, tidning eller annan tryckt publikation

 • "Jag vill se det i tryck"
  synonym:
 • tryck

2. A picture or design printed from an engraving

  synonym:
 • print

2. En bild eller design tryckt från en gravyr

  synonym:
 • tryck

3. A visible indication made on a surface

 • "Some previous reader had covered the pages with dozens of marks"
 • "Paw prints were everywhere"
  synonym:
 • mark
 • ,
 • print

3. En synlig indikation gjord på en yta

 • "Någon tidigare läsare hade täckt sidorna med dussintals märken"
 • "Tassavtryck fanns överallt"
  synonym:
 • markera
 • ,
 • tryck

4. Availability in printed form

 • "We've got to get that story into print"
 • "His book is no longer in print"
  synonym:
 • print

4. Tillgänglighet i tryckt form

 • "Vi måste få den historien i tryck"
 • "Hans bok finns inte längre i tryck"
  synonym:
 • tryck

5. A copy of a movie on film (especially a particular version of it)

  synonym:
 • print

5. En kopia av en film på film (särskilt en viss version av den)

  synonym:
 • tryck

6. A fabric with a dyed pattern pressed onto it (usually by engraved rollers)

  synonym:
 • print

6. Ett tyg med ett färgat mönster pressat på (vanligtvis av graverade rullar)

  synonym:
 • tryck

7. A printed picture produced from a photographic negative

  synonym:
 • photographic print
 • ,
 • print

7. En tryckt bild framställd av ett fotografiskt negativ

  synonym:
 • fotografiskt tryck
 • ,
 • tryck

verb

1. Put into print

 • "The newspaper published the news of the royal couple's divorce"
 • "These news should not be printed"
  synonym:
 • print
 • ,
 • publish

1. Sätta i tryck

 • "Tidningen publicerade nyheten om kungaparets skilsmässa"
 • "Dessa nyheter ska inte skrivas ut"
  synonym:
 • tryck
 • ,
 • publicera

2. Write as if with print

 • Not cursive
  synonym:
 • print

2. Skriv som med tryck

 • Inte kursiv
  synonym:
 • tryck

3. Make into a print

 • "Print the negative"
  synonym:
 • print

3. Gör till ett tryck

 • "Skriv ut negativet"
  synonym:
 • tryck

4. Reproduce by printing

  synonym:
 • print
 • ,
 • impress

4. Reproducera genom tryckning

  synonym:
 • tryck
 • ,
 • imponera

Examples of using

I have to print 100 pages.
Jag måste skriva ut 100 sidor.
Tom squints his eyes when trying to read small print.
Tom kisar med ögonen när han försöker läsa finstilt.
There is no such thing, at this stage of the world’s history in America, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for ano
Det finns inget sådant, i detta skede av världens historia i Amerika, som en oberoende press. Du vet det och jag vet det. Det finns inte en av er som vågar skriva era ärliga åsikter, och om ni gjorde det vet ni i förväg att det aldrig skulle dyka upp i tryck. Jag får betalt varje vecka för att jag håller mina ärliga åsikter borta från tidningen jag är kopplad till. Andra av er får liknande löner för liknande saker, och alla av er som skulle vara dumma att skriva ärliga åsikter skulle vara ute på gatorna och leta efter ano