Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "practice" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "practice" till svenska språket

EnglishSwedish

Practice

[Öva]
/præktəs/

noun

1. A customary way of operation or behavior

 • "It is their practice to give annual raises"
 • "They changed their dietary pattern"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • pattern

1. Ett sedvanligt sätt att arbeta eller bete

 • "Det är deras praxis att ge årliga höjningar"
 • "De ändrade sitt kostmönster"
  synonym:
 • öva
 • ,
 • mönster

2. Systematic training by multiple repetitions

 • "Practice makes perfect"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • drill
 • ,
 • practice session
 • ,
 • recitation

2. Systematisk träning genom flera repetitioner

 • "Övning ger färdighet"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • öva
 • ,
 • borra
 • ,
 • övningspass
 • ,
 • recitation

3. Translating an idea into action

 • "A hard theory to put into practice"
 • "Differences between theory and praxis of communism"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • praxis

3. Att omsätta en idé till handling

 • "En svår teori att omsätta i praktiken"
 • "Skillnader mellan teori och kommunismens praxis"
  synonym:
 • öva
 • ,
 • praxis

4. The exercise of a profession

 • "The practice of the law"
 • "I took over his practice when he retired"
  synonym:
 • practice

4. Utövandet av ett yrke

 • "Utövandet av lagen"
 • "Jag tog över hans praktik när han gick i pension"
  synonym:
 • öva

5. Knowledge of how something is usually done

 • "It is not the local practice to wear shorts to dinner"
  synonym:
 • practice

5. Kunskap om hur något vanligtvis görs

 • "Det är inte lokal praxis att bära shorts till middag"
  synonym:
 • öva

verb

1. Carry out or practice

 • As of jobs and professions
 • "Practice law"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • practise
 • ,
 • exercise
 • ,
 • do

1. Utföra eller öva

 • Från och med jobb och yrken
 • "Praktiklag"
  synonym:
 • öva
 • ,
 • motion
 • ,
 • göra

2. Learn by repetition

 • "We drilled french verbs every day"
 • "Pianists practice scales"
  synonym:
 • drill
 • ,
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • practise

2. Lär dig genom upprepning

 • "Vi borrade franska verb varje dag"
 • "Pianister utövar vågar"
  synonym:
 • borra
 • ,
 • motion
 • ,
 • öva

3. Engage in a rehearsal (of)

  synonym:
 • rehearse
 • ,
 • practise
 • ,
 • practice

3. Delta i en repetition (av)

  synonym:
 • repetera
 • ,
 • öva

4. Avail oneself to

 • "Apply a principle"
 • "Practice a religion"
 • "Use care when going down the stairs"
 • "Use your common sense"
 • "Practice non-violent resistance"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • apply
 • ,
 • use

4. Utnyttja sig själv för att

 • "Tillämpa en princip"
 • "Utöva en religion"
 • "Använd försiktighet när du går ner för trappan"
 • "Använd ditt sunda förnuft"
 • "Utöva icke-våldsmotstånd"
  synonym:
 • öva
 • ,
 • tillämpa
 • ,
 • använda

5. Engage in or perform

 • "Practice safe sex"
 • "Commit a random act of kindness"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • practice

5. Engagera sig i eller utföra

 • "Utöva säker sex"
 • "Begå en slumpmässig handling av vänlighet"
  synonym:
 • begå
 • ,
 • öva

Examples of using

Tom's practice has grown rapidly.
Toms praktik har vuxit snabbt.
It's very important for people to practice sports for free.
Det är väldigt viktigt för människor att utöva sport gratis.
I wanted to ride my bike, but I'm out of practice.
Jag ville cykla, men jag är borta från träningen.