Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "posture" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hållning" till svenska språket

EnglishSwedish

Posture

[Hållning]
/pɑsʧər/

noun

1. The arrangement of the body and its limbs

 • "He assumed an attitude of surrender"
  synonym:
 • position
 • ,
 • posture
 • ,
 • attitude

1. Kroppens och dess lemmars arrangemang

 • "Han antog en attityd av kapitulation"
  synonym:
 • position
 • ,
 • hållning
 • ,
 • attityd

2. Characteristic way of bearing one's body

 • "Stood with good posture"
  synonym:
 • carriage
 • ,
 • bearing
 • ,
 • posture

2. Karakteristiskt sätt att bära sin kropp

 • "Stod med bra hållning"
  synonym:
 • vagn
 • ,
 • lager
 • ,
 • hållning

3. A rationalized mental attitude

  synonym:
 • position
 • ,
 • stance
 • ,
 • posture

3. En rationaliserad mental attityd

  synonym:
 • position
 • ,
 • hållning

4. Capability in terms of personnel and materiel that affect the capacity to fight a war

 • "We faced an army of great strength"
 • "Politicians have neglected our military posture"
  synonym:
 • military capability
 • ,
 • military strength
 • ,
 • strength
 • ,
 • military posture
 • ,
 • posture

4. Förmåga i fråga om personal och materiel som påverkar förmågan att utkämpa ett krig

 • "Vi stod inför en armé med stor styrka"
 • "Politiker har försummat vår militära hållning"
  synonym:
 • militär förmåga
 • ,
 • militär styrka
 • ,
 • styrka
 • ,
 • militär hållning
 • ,
 • hållning

verb

1. Behave affectedly or unnaturally in order to impress others

 • "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"
 • "She postured and made a total fool of herself"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • posture

1. Bete dig påverkat eller onaturligt för att imponera på andra

 • "Var inte uppmärksam på honom - han poserar alltid för att imponera på sina kamrater!"
 • "Hon ställde upp och gjorde sig helt dum"
  synonym:
 • posera
 • ,
 • hållning

2. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

2. Inta en hållning som för konstnärliga ändamål

 • "Vi känner inte kvinnan som poserade för leonardo så ofta"
  synonym:
 • modell
 • ,
 • posera
 • ,
 • sitta
 • ,
 • hållning