Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "post" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "post" till svenska språket

EnglishSwedish

Post

[Inlägg]
/poʊst/

noun

1. The position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand

 • "A soldier manned the entrance post"
 • "A sentry station"
  synonym:
 • post
 • ,
 • station

1. Den befattning där någon (som vakt eller vaktpost) står eller tilldelas att stå

 • "En soldat bemannade entréstolpen"
 • "En vaktstation"
  synonym:
 • inlägg
 • ,
 • station

2. Military installation at which a body of troops is stationed

 • "This military post provides an important source of income for the town nearby"
 • "There is an officer's club on the post"
  synonym:
 • military post
 • ,
 • post

2. Militär installation där en truppkropp är stationerad

 • "Denna militärpost utgör en viktig inkomstkälla för staden i närheten"
 • "Det finns en officersklubb på posten"
  synonym:
 • militärpost
 • ,
 • inlägg

3. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

3. Ett jobb i en organisation

 • "Han besatte en post i statskassan"
  synonym:
 • position
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • kajplats
 • ,
 • kontor
 • ,
 • fläck
 • ,
 • billet
 • ,
 • plats
 • ,
 • situation

4. An upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position

 • "He set a row of posts in the ground and strung barbwire between them"
  synonym:
 • post

4. En stolpe bestående av ett stycke timmer eller metall fastsatt stadigt i upprätt läge

 • "Han satte en rad stolpar i marken och spände taggtråd mellan dem"
  synonym:
 • inlägg

5. United states aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • Wiley Post

5. Usa-flygare som 1933 gjorde den första soloflygningen runt om i världen (1899-1935)

  synonym:
 • Inlägg
 • ,
 • Wiley Post

6. United states female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • Emily Post
 • ,
 • Emily Price Post

6. Kvinnlig författare i usa som skrev en bok och en syndikerad tidningskolumn om etikett (1872-1960)

  synonym:
 • Inlägg
 • ,
 • Emily Post
 • ,
 • Emily Price Post

7. United states manufacturer of breakfast cereals and postum (1854-1914)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • C. W. Post
 • ,
 • Charles William Post

7. Usa:s tillverkare av frukostflingor och postum (1854-1914)

  synonym:
 • Inlägg
 • ,
 • C. W. Inlägg
 • ,
 • Charles William Post

8. Any particular collection of letters or packages that is delivered

 • "Your mail is on the table"
 • "Is there any post for me?"
 • "She was opening her post"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • post

8. Någon särskild samling brev eller paket som levereras

 • "Din post ligger på bordet"
 • "Finns det något inlägg till mig?"
 • "Hon öppnade sitt inlägg"
  synonym:
 • post
 • ,
 • inlägg

9. A pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track)

 • "A pair of posts marked the goal"
 • "The corner of the lot was indicated by a stake"
  synonym:
 • post
 • ,
 • stake

9. En stång eller påle inställd för att markera något (som början eller slutet av en racerbana)

 • "Ett par inlägg markerade målet"
 • "Hörnet av tomten indikerades av en påle"
  synonym:
 • inlägg
 • ,
 • insats

10. The system whereby messages are transmitted via the post office

 • "The mail handles billions of items every day"
 • "He works for the united states mail service"
 • "In england they call mail `the post'"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • mail service
 • ,
 • postal service
 • ,
 • post

10. Systemet där meddelanden överförs via posten

 • "Posten hanterar miljarder föremål varje dag"
 • "Han arbetar för usa:s posttjänst"
 • "I england kallar de mail `the post'"
  synonym:
 • post
 • ,
 • posttjänst
 • ,
 • inlägg

11. The delivery and collection of letters and packages

 • "It came by the first post"
 • "If you hurry you'll catch the post"
  synonym:
 • post

11. Leverans och hämtning av brev och paket

 • "Det kom vid första inlägget"
 • "Om du skyndar dig kommer du att fånga inlägget"
  synonym:
 • inlägg

verb

1. Affix in a public place or for public notice

 • "Post a warning"
  synonym:
 • post

1. Anbringa på allmän plats eller för allmänt meddelande

 • "Lägg upp en varning"
  synonym:
 • inlägg

2. Publicize with, or as if with, a poster

 • "I'll post the news on the bulletin board"
  synonym:
 • post

2. Publicera med, eller som med, en affisch

 • "Jag lägger upp nyheterna på anslagstavlan"
  synonym:
 • inlägg

3. Assign to a post

 • Put into a post
 • "The newspaper posted him in timbuktu"
  synonym:
 • post

3. Tilldela ett inlägg

 • Sätta i ett inlägg
 • "Tidningen postade honom i timbuktu"
  synonym:
 • inlägg

4. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

4. Tilldela till en station

  synonym:
 • station
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • skicka
 • ,
 • plats

5. Display, as of records in sports games

  synonym:
 • post

5. Display, som av rekord i sportspel

  synonym:
 • inlägg

6. Enter on a public list

  synonym:
 • post

6. Ange på en offentlig lista

  synonym:
 • inlägg

7. Transfer (entries) from one account book to another

  synonym:
 • post
 • ,
 • carry

7. Verföring (poster) från en kontobok till en annan

  synonym:
 • inlägg
 • ,
 • bära

8. Ride western style and bob up and down in the saddle in rhythm with a horse's trotting gait

  synonym:
 • post

8. Rid västerländsk stil och guppa upp och ner i sadeln i rytm med en hästs travgång

  synonym:
 • inlägg

9. Mark with a stake

 • "Stake out the path"
  synonym:
 • stake
 • ,
 • post

9. Markera med en påle

 • "Ta ut stigen"
  synonym:
 • insats
 • ,
 • inlägg

10. Place so as to be noticed

 • "Post a sign"
 • "Post a warning at the dump"
  synonym:
 • post
 • ,
 • put up

10. Plats så att den märks

 • "Sätt upp en skylt"
 • "Lägg upp en varning på soptippen"
  synonym:
 • inlägg
 • ,
 • sätta upp

11. Cause to be directed or transmitted to another place

 • "Send me your latest results"
 • "I'll mail you the paper when it's written"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • post
 • ,
 • send

11. Orsak att dirigeras eller överföras till annan plats

 • "Skicka mig dina senaste resultat"
 • "Jag skickar tidningen till dig när den är skriven"
  synonym:
 • post
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • skicka

12. Mark or expose as infamous

 • "She was branded a loose woman"
  synonym:
 • post
 • ,
 • brand

12. Markera eller avslöja som ökända

 • "Hon stämplades som en lös kvinna"
  synonym:
 • inlägg
 • ,
 • varumärke

Examples of using

Let me eat breakfast first and I will post a video.
Låt mig äta frukost först så lägger jag upp en video.
On the way home I'll stop by the post office.
På vägen hem kommer jag förbi posten.
Please mail this letter the next time you go to the post office.
Vänligen skicka detta brev nästa gång du går till posten.