Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pose" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pose" till svenska språket

EnglishSwedish

Pose

[Posera]
/poʊz/

noun

1. Affected manners intended to impress others

 • "Don't put on airs with me"
  synonym:
 • airs
 • ,
 • pose

1. Påverkade sätt avsedda att imponera på andra

 • "Sätt inte i luften med mig"
  synonym:
 • luft
 • ,
 • posera

2. A posture assumed by models for photographic or artistic purposes

  synonym:
 • pose

2. En hållning som antas av modeller för fotografiska eller konstnärliga ändamål

  synonym:
 • posera

3. A deliberate pretense or exaggerated display

  synonym:
 • affectation
 • ,
 • mannerism
 • ,
 • pose
 • ,
 • affectedness

3. En medveten föreställning eller överdriven uppvisning

  synonym:
 • påverkan
 • ,
 • manér
 • ,
 • posera
 • ,
 • affektivitet

verb

1. Introduce

 • "This poses an interesting question"
  synonym:
 • present
 • ,
 • pose

1. Införa

 • "Detta ställer en intressant fråga"
  synonym:
 • närvarande
 • ,
 • posera

2. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

2. Inta en hållning som för konstnärliga ändamål

 • "Vi känner inte kvinnan som poserade för leonardo så ofta"
  synonym:
 • modell
 • ,
 • posera
 • ,
 • sitta
 • ,
 • hållning

3. Pretend to be someone you are not

 • Sometimes with fraudulent intentions
 • "She posed as the czar's daughter"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • impersonate
 • ,
 • personate

3. Låtsas vara någon du inte är

 • Ibland med bedrägliga avsikter
 • "Hon poserade som tsarens dotter"
  synonym:
 • posera
 • ,
 • imitera
 • ,
 • personifiera

4. Behave affectedly or unnaturally in order to impress others

 • "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"
 • "She postured and made a total fool of herself"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • posture

4. Bete dig påverkat eller onaturligt för att imponera på andra

 • "Var inte uppmärksam på honom - han poserar alltid för att imponera på sina kamrater!"
 • "Hon ställde upp och gjorde sig helt dum"
  synonym:
 • posera
 • ,
 • hållning

5. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

5. Sätta in på en viss plats eller abstrakt plats

 • "Sätt dina saker här"
 • "Sätt ner brickan"
 • "Sätt hundarna på doften av de försvunna barnen"
 • "Lägga tonvikt på en viss punkt"
  synonym:
 • sätta
 • ,
 • uppsättning
 • ,
 • plats
 • ,
 • posera
 • ,
 • position
 • ,
 • lägga

6. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

6. Vara ett mysterium eller förvirrande att

 • "Det här slår mig!"
 • "Fick mig--jag vet inte svaret!"
 • "Ett irriterande problem"
 • "Den här frågan fastnade mig verkligen"
  synonym:
 • förvirra
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • ,
 • pussel
 • ,
 • mystifiera
 • ,
 • förbrylla
 • ,
 • slå
 • ,
 • posera
 • ,
 • förvirrare
 • ,
 • flummox
 • ,
 • bedövad
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • grus
 • ,
 • häpna
 • ,
 • förstummad

Examples of using

Tom wanted Mary to pose in the nude for his painting, but she refused to do so.
Tom ville att Mary skulle posera naken för sin målning, men hon vägrade att göra det.
When you pose a question, you expect an answer.
När du ställer en fråga förväntar du dig ett svar.
In Ankara, I made clear that America is not – and never will be – at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.
I Ankara gjorde jag klart att Amerika inte är – och aldrig kommer att vara – i krig med islam. Vi kommer dock obevekligt att konfrontera våldsamma extremister som utgör ett allvarligt hot mot vår säkerhet.