Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "port" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hamn" till svenska språket

EnglishSwedish

Port

[Hamn]
/pɔrt/

noun

1. A place (seaport or airport) where people and merchandise can enter or leave a country

  synonym:
 • port

1. En plats (hamn eller flygplats) där människor och varor kan komma in i eller lämna ett land

  synonym:
 • hamn

2. Sweet dark-red dessert wine originally from portugal

  synonym:
 • port
 • ,
 • port wine

2. Sött mörkrött dessertvin ursprungligen från portugal

  synonym:
 • hamn
 • ,
 • portvin

3. An opening (in a wall or ship or armored vehicle) for firing through

  synonym:
 • port
 • ,
 • embrasure
 • ,
 • porthole

3. En öppning (i vägg eller fartyg eller pansarfordon) för genomskjutning

  synonym:
 • hamn
 • ,
 • skrubbsår
 • ,
 • hyttventil

4. The left side of a ship or aircraft to someone who is aboard and facing the bow or nose

  synonym:
 • larboard
 • ,
 • port

4. Den vänstra sidan av ett fartyg eller flygplan till någon som är ombord och vänd mot fören eller nosen

  synonym:
 • storbord
 • ,
 • hamn

5. (computer science) computer circuit consisting of the hardware and associated circuitry that links one device with another (especially a computer and a hard disk drive or other peripherals)

  synonym:
 • interface
 • ,
 • port

5. (datavetenskap) datorkrets bestående av hårdvaran och tillhörande kretsar som länkar en enhet med en annan (särskilt en dator och en hårddisk eller annan kringutrustning)

  synonym:
 • gränssnitt
 • ,
 • hamn

verb

1. Put or turn on the left side, of a ship

 • "Port the helm"
  synonym:
 • port

1. Sätt eller sväng på vänster sida, av ett fartyg

 • "Portera rodret"
  synonym:
 • hamn

2. Bring to port

 • "The captain ported the ship at night"
  synonym:
 • port

2. Ta med till hamn

 • "Kaptenen portade fartyget på natten"
  synonym:
 • hamn

3. Land at or reach a port

 • "The ship finally ported"
  synonym:
 • port

3. Landa vid eller nå en hamn

 • "Fartyget portade äntligen"
  synonym:
 • hamn

4. Turn or go to the port or left side, of a ship

 • "The big ship was slowly porting"
  synonym:
 • port

4. Sväng eller gå till hamnen eller vänster sida av ett fartyg

 • "Det stora skeppet portade långsamt"
  synonym:
 • hamn

5. Carry, bear, convey, or bring

 • "The small canoe could be ported easily"
  synonym:
 • port

5. Bära, bära, förmedla eller ta med

 • "Den lilla kanoten kunde enkelt porteras"
  synonym:
 • hamn

6. Carry or hold with both hands diagonally across the body, especially of weapons

 • "Port a rifle"
  synonym:
 • port

6. Bär eller håll med båda händerna diagonalt över kroppen, särskilt av vapen

 • "Portera ett gevär"
  synonym:
 • hamn

7. Drink port

 • "We were porting all in the club after dinner"
  synonym:
 • port

7. Dryckeshamn

 • "Vi portade allt i klubben efter middagen"
  synonym:
 • hamn

8. Modify (software) for use on a different machine or platform

  synonym:
 • port

8. Modifiera (programvara) för användning på en annan maskin eller plattform

  synonym:
 • hamn

adjective

1. Located on the left side of a ship or aircraft

  synonym:
 • port
 • ,
 • larboard

1. Ligger på vänster sida av ett fartyg eller flygplan

  synonym:
 • hamn
 • ,
 • storbord

Examples of using

They probably saw our ship come into port.
De såg nog vårt skepp komma i hamn.
Their ship is still in port.
Deras skepp ligger fortfarande i hamn.
They see another boat going into the port.
De ser en annan båt gå in i hamnen.