Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pocket" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pocket" till svenska språket

EnglishSwedish

Pocket

[Ficka]
/pɑkət/

noun

1. A small pouch inside a garment for carrying small articles

  synonym:
 • pocket

1. En liten påse inuti ett plagg för att bära små artiklar

  synonym:
 • ficka

2. An enclosed space

 • "The trapped miners found a pocket of air"
  synonym:
 • pouch
 • ,
 • sac
 • ,
 • sack
 • ,
 • pocket

2. Ett slutet utrymme

 • "De instängda gruvarbetarna hittade en ficka med luft"
  synonym:
 • påse
 • ,
 • säck
 • ,
 • ficka

3. A supply of money

 • "They dipped into the taxpayers' pockets"
  synonym:
 • pocket

3. Ett utbud av pengar

 • "De doppade i skattebetalarnas fickor"
  synonym:
 • ficka

4. (bowling) the space between the headpin and the pins behind it on the right or left

 • "The ball hit the pocket and gave him a perfect strike"
  synonym:
 • pocket

4. (bowling) utrymmet mellan huvudnålen och stiften bakom den till höger eller vänster

 • "Bollen träffade fickan och gav honom ett perfekt slag"
  synonym:
 • ficka

5. A hollow concave shape made by removing something

  synonym:
 • scoop
 • ,
 • pocket

5. En ihålig konkav form gjord genom att ta bort något

  synonym:
 • ösa
 • ,
 • ficka

6. A local region of low pressure or descending air that causes a plane to lose height suddenly

  synonym:
 • air pocket
 • ,
 • pocket
 • ,
 • air hole

6. En lokal region med lågt tryck eller fallande luft som gör att ett plan plötsligt tappar höjd

  synonym:
 • luftficka
 • ,
 • ficka
 • ,
 • lufthål

7. A small isolated group of people

 • "They were concentrated in pockets inside the city"
 • "The battle was won except for cleaning up pockets of resistance"
  synonym:
 • pocket

7. En liten isolerad grupp människor

 • "De var koncentrerade i fickor inne i staden"
 • "Striden var vunnen förutom att städa upp fickor av motstånd"
  synonym:
 • ficka

8. (anatomy) saclike structure in any of various animals (as a marsupial or gopher or pelican)

  synonym:
 • pouch
 • ,
 • pocket

8. (anatomi) säckliknande struktur hos något av olika djur (som pungdjur eller gopher eller pelikan)

  synonym:
 • påse
 • ,
 • ficka

9. An opening at the corner or on the side of a billiard table into which billiard balls are struck

  synonym:
 • pocket

9. En öppning i hörnet eller på sidan av ett biljardbord där biljardbollar slås in

  synonym:
 • ficka

verb

1. Put in one's pocket

 • "He pocketed the change"
  synonym:
 • pocket

1. Stoppa i fickan på en

 • "Han fick in växeln"
  synonym:
 • ficka

2. Take unlawfully

  synonym:
 • pocket
 • ,
 • bag

2. Ta olagligt

  synonym:
 • ficka
 • ,
 • väska

Examples of using

Tom took a sealed envelope out of his pocket and gave it to Mary.
Tom tog ett förseglat kuvert ur fickan och gav det till Mary.
Tom reached into his pocket and pulled out a handful of coins.
Tom sträckte sig ner i fickan och drog fram en handfull mynt.
Tom took a key out of his pocket and unlocked the door.
Tom tog en nyckel ur fickan och låste upp dörren.