Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tallrik" till svenska språket

EnglishSwedish

Plate

[Tallrik]
/plet/

noun

1. (baseball) base consisting of a rubber slab where the batter stands

 • It must be touched by a base runner in order to score
 • "He ruled that the runner failed to touch home"
  synonym:
 • home plate
 • ,
 • home base
 • ,
 • home
 • ,
 • plate

1. (baseboll)bas bestående av en gummiplatta där smeten står

 • Den måste vidröras av en baslöpare för att göra mål
 • "Han slog fast att löparen misslyckades med att röra hem"
  synonym:
 • hemplatta
 • ,
 • hemmabas
 • ,
 • hem
 • ,
 • plåt

2. A sheet of metal or wood or glass or plastic

  synonym:
 • plate

2. En plåt av metall eller trä eller glas eller plast

  synonym:
 • plåt

3. A full-page illustration (usually on slick paper)

  synonym:
 • plate

3. En helsidesillustration (vanligtvis på slick paper)

  synonym:
 • plåt

4. Dish on which food is served or from which food is eaten

  synonym:
 • plate

4. Maträtt på vilken mat serveras eller från vilken mat äts

  synonym:
 • plåt

5. The quantity contained in a plate

  synonym:
 • plate
 • ,
 • plateful

5. Mängden som finns i en tallrik

  synonym:
 • plåt
 • ,
 • plågsam

6. A rigid layer of the earth's crust that is believed to drift slowly

  synonym:
 • plate
 • ,
 • crustal plate

6. Ett styvt lager av jordskorpan som tros driva långsamt

  synonym:
 • plåt
 • ,
 • skorpplåt

7. The thin under portion of the forequarter

  synonym:
 • plate

7. Den tunna underdelen av framkvartsparten

  synonym:
 • plåt

8. A main course served on a plate

 • "A vegetable plate"
 • "The blue plate special"
  synonym:
 • plate

8. En huvudrätt serverad på tallrik

 • "En grönsakstallrik"
 • "Blå tallriksspecialet"
  synonym:
 • plåt

9. Any flat platelike body structure or part

  synonym:
 • plate

9. Någon platt plattliknande kroppsstruktur eller del

  synonym:
 • plåt

10. The positively charged electrode in a vacuum tube

  synonym:
 • plate

10. Den positivt laddade elektroden i ett vakuumrör

  synonym:
 • plåt

11. A flat sheet of metal or glass on which a photographic image can be recorded

  synonym:
 • plate
 • ,
 • photographic plate

11. En plan plåt av metall eller glas på vilken en fotografisk bild kan spelas in

  synonym:
 • plåt
 • ,
 • fotografisk plåt

12. Structural member consisting of a horizontal beam that provides bearing and anchorage

  synonym:
 • plate

12. Konstruktionselement bestående av en horisontell balk som ger bäring och förankring

  synonym:
 • plåt

13. A shallow receptacle for collection in church

  synonym:
 • plate
 • ,
 • collection plate

13. En grund behållare för insamling i kyrkan

  synonym:
 • plåt
 • ,
 • uppsamlingsskylt

14. A metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners)

  synonym:
 • plate
 • ,
 • scale
 • ,
 • shell

14. En metallmantel av enhetlig tjocklek (som skölden fäst vid en artilleripjäs för att skydda skyttarna)

  synonym:
 • plåt
 • ,
 • skala
 • ,
 • skal

15. A dental appliance that artificially replaces missing teeth

  synonym:
 • denture
 • ,
 • dental plate
 • ,
 • plate

15. En tandvårdsapparat som på konstgjord väg ersätter saknade tänder

  synonym:
 • tandprotes
 • ,
 • tandplåt
 • ,
 • plåt

verb

1. Coat with a layer of metal

 • "Plate spoons with silver"
  synonym:
 • plate

1. Beläggning med ett lager metall

 • "Tallriksskedar med silver"
  synonym:
 • plåt

Examples of using

With his mother very sick and a tight deadline at work, Tom has a lot on his plate at the moment.
Med sin mamma väldigt sjuk och en snäv deadline på jobbet har Tom mycket på tallriken för tillfället.
Pass your plate and I'll give you some more meat.
Passera din tallrik så ger jag dig lite mer kött.
I dropped the plate accidentally.
Jag tappade tallriken av misstag.