Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plaster" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gips" till svenska språket

EnglishSwedish

Plaster

[Puts]
/plæstər/

noun

1. A mixture of lime or gypsum with sand and water

 • Hardens into a smooth solid
 • Used to cover walls and ceilings
  synonym:
 • plaster

1. En blandning av kalk eller gips med sand och vatten

 • Härdar till ett jämnt fast ämne
 • Används för att täcka väggar och tak
  synonym:
 • gips

2. Any of several gypsum cements

 • A white powder (a form of calcium sulphate) that forms a paste when mixed with water and hardens into a solid
 • Used in making molds and sculptures and casts for broken limbs
  synonym:
 • plaster of Paris
 • ,
 • plaster

2. Någon av flera gipscement

 • Ett vitt pulver (en form av kalciumsulfat) som bildar en pasta när den blandas med vatten och härdar till ett fast ämne
 • Används för att göra formar och skulpturer och avgjutningar för brutna lemmar
  synonym:
 • gips av Paris
 • ,
 • gips

3. A medical dressing consisting of a soft heated mass of meal or clay that is spread on a cloth and applied to the skin to treat inflamed areas or improve circulation etc.

  synonym:
 • poultice
 • ,
 • cataplasm
 • ,
 • plaster

3. Ett medicinskt förband bestående av en mjuk uppvärmd massa av mjöl eller lera som sprids på en trasa och appliceras på huden för att behandla inflammerade områden eller förbättra cirkulationen etc.

  synonym:
 • grötomslag
 • ,
 • kataplasma
 • ,
 • gips

4. A surface of hardened plaster (as on a wall or ceiling)

 • "There were cracks in the plaster"
  synonym:
 • plaster
 • ,
 • plasterwork

4. En yta av härdad gips (som på en vägg eller ett tak)

 • "Det var sprickor i putsen"
  synonym:
 • gips
 • ,
 • gipsarbeten

5. Adhesive tape used in dressing wounds

  synonym:
 • plaster
 • ,
 • adhesive plaster
 • ,
 • sticking plaster

5. Tejp som används vid förbandssår

  synonym:
 • gips
 • ,
 • klisterputs
 • ,
 • plåster

verb

1. Apply a heavy coat to

  synonym:
 • plaster
 • ,
 • plaster over
 • ,
 • stick on

1. Applicera en tung päls på

  synonym:
 • gips
 • ,
 • putsa över
 • ,
 • stick på

2. Cover conspicuously or thickly, as by pasting something on

 • "The demonstrators plastered the hallways with posters"
 • "She let the walls of the apartment be beplastered with stucco"
  synonym:
 • plaster
 • ,
 • beplaster

2. Täck påfallande eller tjockt, som genom att klistra på något

 • "Demonstranterna putsade korridorerna med affischer"
 • "Hon lät lägenhetens väggar putsas med stuckatur"
  synonym:
 • gips

3. Affix conspicuously

 • "She plastered warnings all over the wall"
  synonym:
 • plaster

3. Anbringa påfallande

 • "Hon putsade varningar över hela väggen"
  synonym:
 • gips

4. Apply a plaster cast to

 • "Plaster the broken arm"
  synonym:
 • plaster

4. Applicera ett gipsgjutgods på

 • "Gips den brutna armen"
  synonym:
 • gips

5. Coat with plaster

 • "Daub the wall"
  synonym:
 • plaster
 • ,
 • daub

5. Kappa med puts

 • "Daub muren"
  synonym:
 • gips
 • ,
 • daub

6. Dress by covering with a therapeutic substance

  synonym:
 • poultice
 • ,
 • plaster

6. Klä dig genom att täcka med en terapeutisk substans

  synonym:
 • grötomslag
 • ,
 • gips