Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plant" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "växt" till svenska språket

EnglishSwedish

Plant

[Växt]
/plænt/

noun

1. Buildings for carrying on industrial labor

 • "They built a large plant to manufacture automobiles"
  synonym:
 • plant
 • ,
 • works
 • ,
 • industrial plant

1. Byggnader för att bedriva industriell arbetskraft

 • "De byggde en stor fabrik för att tillverka bilar"
  synonym:
 • växt
 • ,
 • verk
 • ,
 • industrianläggning

2. (botany) a living organism lacking the power of locomotion

  synonym:
 • plant
 • ,
 • flora
 • ,
 • plant life

2. (botanik) en levande organism som saknar rörelsekraft

  synonym:
 • växt
 • ,
 • flora
 • ,
 • växtliv

3. An actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience

  synonym:
 • plant

3. En skådespelare placerad i publiken vars skådespeleri repeteras men verkar spontan för publiken

  synonym:
 • växt

4. Something planted secretly for discovery by another

 • "The police used a plant to trick the thieves"
 • "He claimed that the evidence against him was a plant"
  synonym:
 • plant

4. Något planterat i hemlighet för upptäckt av en annan

 • "Polisen använde en växt för att lura tjuvarna"
 • "Han hävdade att bevisen mot honom var en växt"
  synonym:
 • växt

verb

1. Put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground

 • "Let's plant flowers in the garden"
  synonym:
 • plant
 • ,
 • set

1. Lägg eller lägg (frön, plantor eller växter) i marken

 • "Låt oss plantera blommor i trädgården"
  synonym:
 • växt
 • ,
 • uppsättning

2. Fix or set securely or deeply

 • "He planted a knee in the back of his opponent"
 • "The dentist implanted a tooth in the gum"
  synonym:
 • implant
 • ,
 • engraft
 • ,
 • embed
 • ,
 • imbed
 • ,
 • plant

2. Fix eller ställ in säkert eller djupt

 • "Han planterade ett knä i ryggen på sin motståndare"
 • "Tandläkaren implanterade en tand i tandköttet"
  synonym:
 • implantat
 • ,
 • engraft
 • ,
 • bädda in
 • ,
 • inbäddad
 • ,
 • växt

3. Set up or lay the groundwork for

 • "Establish a new department"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • found
 • ,
 • plant
 • ,
 • constitute
 • ,
 • institute

3. Sätta upp eller lägga grunden för

 • "Etablera en ny avdelning"
  synonym:
 • etablera
 • ,
 • hittade
 • ,
 • växt
 • ,
 • utgöra
 • ,
 • institut

4. Place into a river

 • "Plant fish"
  synonym:
 • plant

4. Placera i en flod

 • "Växtfisk"
  synonym:
 • växt

5. Place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive

 • "Plant a spy in moscow"
 • "Plant bugs in the dissident's apartment"
  synonym:
 • plant

5. Placera något eller någon i en viss position för att i hemlighet observera eller lura

 • "Växa en spion i moskva"
 • "Växtbuggar i dissidentens lägenhet"
  synonym:
 • växt

6. Put firmly in the mind

 • "Plant a thought in the students' minds"
  synonym:
 • plant
 • ,
 • implant

6. Sätt fast i sinnet

 • "Plantera en tanke i elevernas sinnen"
  synonym:
 • växt
 • ,
 • implantat

Examples of using

Crude oil is refined at this plant.
Råolja raffineras vid denna anläggning.
Such plant can be found in Brazil only.
Sådan växt kan endast hittas i Brasilien.
When did you plant this tree?
När planterade du det här trädet?