Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "place" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "plats" till svenska språket

EnglishSwedish

Place

[Plats]
/ples/

noun

1. A point located with respect to surface features of some region

 • "This is a nice place for a picnic"
 • "A bright spot on a planet"
  synonym:
 • topographic point
 • ,
 • place
 • ,
 • spot

1. En punkt belägen med avseende på ytegenskaper i någon region

 • "Det här är ett trevligt ställe för en picknick"
 • "En ljuspunkt på en planet"
  synonym:
 • topografisk punkt
 • ,
 • plats
 • ,
 • fläck

2. Any area set aside for a particular purpose

 • "Who owns this place?"
 • "The president was concerned about the property across from the white house"
  synonym:
 • place
 • ,
 • property

2. Varje område som avsatts för ett visst ändamål

 • "Vem äger det här stället?"
 • "Presidenten var oroad över fastigheten mittemot vita huset"
  synonym:
 • plats
 • ,
 • fastighet

3. An abstract mental location

 • "He has a special place in my thoughts"
 • "A place in my heart"
 • "A political system with no place for the less prominent groups"
  synonym:
 • place

3. En abstrakt mental plats

 • "Han har en speciell plats i mina tankar"
 • "En plats i mitt hjärta"
 • "Ett politiskt system utan plats för de mindre framstående grupperna"
  synonym:
 • plats

4. A general vicinity

 • "He comes from a place near chicago"
  synonym:
 • place

4. En allmän närhet

 • "Han kommer från en plats nära chicago"
  synonym:
 • plats

5. The post or function properly or customarily occupied or served by another

 • "Can you go in my stead?"
 • "Took his place"
 • "In lieu of"
  synonym:
 • stead
 • ,
 • position
 • ,
 • place
 • ,
 • lieu

5. Tjänsten eller funktionen är korrekt eller vanligtvis upptagen eller betjänad av annan

 • "Kan du gå i mitt ställe?"
 • "Tog hans plats"
 • "I stället för"
  synonym:
 • stånda
 • ,
 • position
 • ,
 • plats
 • ,
 • lieu

6. A particular situation

 • "If you were in my place what would you do?"
  synonym:
 • place
 • ,
 • shoes

6. En särskild situation

 • "Om du var i mitt ställe vad skulle du göra?"
  synonym:
 • plats
 • ,
 • skor

7. Where you live at a particular time

 • "Deliver the package to my home"
 • "He doesn't have a home to go to"
 • "Your place or mine?"
  synonym:
 • home
 • ,
 • place

7. Där du bor vid en viss tidpunkt

 • "Leverera paketet till mitt hem"
 • "Han har inget hem att gå till"
 • "Ditt ställe eller mitt?"
  synonym:
 • hem
 • ,
 • plats

8. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

8. Ett jobb i en organisation

 • "Han besatte en post i statskassan"
  synonym:
 • position
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • kajplats
 • ,
 • kontor
 • ,
 • fläck
 • ,
 • billet
 • ,
 • plats
 • ,
 • situation

9. The particular portion of space occupied by something

 • "He put the lamp back in its place"
  synonym:
 • position
 • ,
 • place

9. Den speciella delen av utrymmet som upptas av något

 • "Han satte tillbaka lampan på sin plats"
  synonym:
 • position
 • ,
 • plats

10. Proper or designated social situation

 • "He overstepped his place"
 • "The responsibilities of a man in his station"
 • "Married above her station"
  synonym:
 • place
 • ,
 • station

10. Korrekt eller utsedd social situation

 • "Han överskred sin plats"
 • "Ansvaret för en man på hans station"
 • "Gift ovanför hennes station"
  synonym:
 • plats
 • ,
 • station

11. A space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane)

 • "He booked their seats in advance"
 • "He sat in someone else's place"
  synonym:
 • seat
 • ,
 • place

11. Ett utrymme reserverat för sittande (som på en teater eller på ett tåg eller flygplan)

 • "Han bokade deras platser i förväg"
 • "Han satt i någon annans ställe"
  synonym:
 • säte
 • ,
 • plats

12. The passage that is being read

 • "He lost his place on the page"
  synonym:
 • place

12. Passagen som läses

 • "Han förlorade sin plats på sidan"
  synonym:
 • plats

13. Proper or appropriate position or location

 • "A woman's place is no longer in the kitchen"
  synonym:
 • place

13. Korrekt eller lämplig position eller plats

 • "En kvinnas plats är inte längre i köket"
  synonym:
 • plats

14. A public square with room for pedestrians

 • "They met at elm plaza"
 • "Grosvenor place"
  synonym:
 • plaza
 • ,
 • place
 • ,
 • piazza

14. Ett allmänt torg med plats för fotgängare

 • "De träffades på elm plaza"
 • "Grosvenor place"
  synonym:
 • plaza
 • ,
 • plats
 • ,
 • piazza

15. An item on a list or in a sequence

 • "In the second place"
 • "Moved from third to fifth position"
  synonym:
 • place
 • ,
 • position

15. Ett objekt på en lista eller i en sekvens

 • "I andra hand"
 • "Flyttade från tredje till femte plats"
  synonym:
 • plats
 • ,
 • position

16. A blank area

 • "Write your name in the space provided"
  synonym:
 • space
 • ,
 • blank space
 • ,
 • place

16. Ett tomt område

 • "Skriv ditt namn i det angivna utrymmet"
  synonym:
 • rymd
 • ,
 • tomt utrymme
 • ,
 • plats

verb

1. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

1. Sätta in på en viss plats eller abstrakt plats

 • "Sätt dina saker här"
 • "Sätt ner brickan"
 • "Sätt hundarna på doften av de försvunna barnen"
 • "Lägga tonvikt på en viss punkt"
  synonym:
 • sätta
 • ,
 • uppsättning
 • ,
 • plats
 • ,
 • posera
 • ,
 • position
 • ,
 • lägga

2. Place somebody in a particular situation or location

 • "He was placed on probation"
  synonym:
 • place

2. Placera någon i en viss situation eller plats

 • "Han sattes på prov"
  synonym:
 • plats

3. Assign a rank or rating to

 • "How would you rank these students?"
 • "The restaurant is rated highly in the food guide"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • rank
 • ,
 • range
 • ,
 • order
 • ,
 • grade
 • ,
 • place

3. Tilldela en rang eller ett betyg till

 • "Hur skulle du rangordna dessa elever?"
 • "Restaurangen får högt betyg i matguiden"
  synonym:
 • betygsätta
 • ,
 • rang
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • beställa
 • ,
 • betyg
 • ,
 • plats

4. Assign a location to

 • "The company located some of their agents in los angeles"
  synonym:
 • locate
 • ,
 • place
 • ,
 • site

4. Tilldela en plats till

 • "Företaget hittade några av deras agenter i los angeles"
  synonym:
 • lokalisera
 • ,
 • plats
 • ,
 • webbplats

5. To arrange for

 • "Place a phone call"
 • "Place a bet"
  synonym:
 • place

5. Att ordna för

 • "Ringa ett telefonsamtal"
 • "Placera en satsning"
  synonym:
 • plats

6. Take a place in a competition

 • Often followed by an ordinal
 • "Jerry came in third in the marathon"
  synonym:
 • place
 • ,
 • come in
 • ,
 • come out

6. Ta plats i en tävling

 • Ofta följt av en ordinal
 • "Jerry kom trea i marathon"
  synonym:
 • plats
 • ,
 • kom in
 • ,
 • kom ut

7. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

7. Tänker (något) gå mot ett visst mål

 • "Han riktade nävarna mot motståndarens ansikte"
 • "Kritik riktad mot hennes överordnade"
 • "Rikta din ilska mot andra, inte mot dig själv"
  synonym:
 • mål
 • ,
 • syfte
 • ,
 • plats
 • ,
 • direkt
 • ,
 • punkt

8. Recognize as being

 • Establish the identity of someone or something
 • "She identified the man on the 'wanted' poster"
  synonym:
 • identify
 • ,
 • place

8. Känna igen sig som varande

 • Fastställa identiteten på någon eller något
 • "Hon identifierade mannen på den 'önskade' affischen"
  synonym:
 • identifiera
 • ,
 • plats

9. Assign to (a job or a home)

  synonym:
 • place

9. Tilldela till (ett jobb eller ett hem)

  synonym:
 • plats

10. Locate

 • "The film is set in africa"
  synonym:
 • set
 • ,
 • localize
 • ,
 • localise
 • ,
 • place

10. Lokalisera

 • "Filmen utspelar sig i afrika"
  synonym:
 • uppsättning
 • ,
 • lokalisera
 • ,
 • plats

11. Estimate

 • "We put the time of arrival at 8 p.m."
  synonym:
 • place
 • ,
 • put
 • ,
 • set

11. Uppskattning

 • "Vi sätter ankomsttiden till 20.00."
  synonym:
 • plats
 • ,
 • sätta
 • ,
 • uppsättning

12. Identify the location or place of

 • "We localized the source of the infection"
  synonym:
 • place
 • ,
 • localize
 • ,
 • localise

12. Identifiera platsen eller platsen för

 • "Vi lokaliserade källan till infektionen"
  synonym:
 • plats
 • ,
 • lokalisera

13. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

13. Gör en investering

 • "Sätt pengar i obligationer"
  synonym:
 • investera
 • ,
 • sätta
 • ,
 • begå
 • ,
 • plats

14. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

14. Tilldela till en station

  synonym:
 • station
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • skicka
 • ,
 • plats

15. Finish second or better in a horse or dog race

 • "He bet $2 on number six to place"
  synonym:
 • place

15. Sluta tvåa eller bättre i ett häst- eller hundlopp

 • "Han satsade $2 på nummer sex att placera"
  synonym:
 • plats

16. Sing a note with the correct pitch

  synonym:
 • place

16. Sjung en ton med rätt tonhöjd

  synonym:
 • plats

Examples of using

This place is very dirty.
Det här stället är väldigt smutsigt.
We're in a safe place now.
Vi är på en säker plats nu.
I don't want to work at a fast-food place forever.
Jag vill inte jobba på ett snabbmatsställe för alltid.