Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pip" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pip" till svenska språket

EnglishSwedish

Pip

[Pip]
/pɪp/

noun

1. A disease of poultry

  synonym:
 • pip

1. En sjukdom hos fjäderfä

  synonym:
 • pip

2. A minor nonspecific ailment

  synonym:
 • pip

2. En mindre ospecifik åkomma

  synonym:
 • pip

3. A small hard seed found in some fruits

  synonym:
 • pip

3. Ett litet hårt frö som finns i vissa frukter

  synonym:
 • pip

4. A mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit)

  synonym:
 • spot
 • ,
 • pip

4. Ett märke på en tärning eller på ett spelkort (form beroende på färg)

  synonym:
 • fläck
 • ,
 • pip

5. A radar echo displayed so as to show the position of a reflecting surface

  synonym:
 • blip
 • ,
 • pip
 • ,
 • radar target

5. Ett radareko som visas för att visa positionen för en reflekterande yta

  synonym:
 • blip
 • ,
 • pip
 • ,
 • radarmål

verb

1. Kill by firing a missile

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • pip

1. Döda genom att avfyra en missil

  synonym:
 • skjuta
 • ,
 • pip

2. Hit with a missile from a weapon

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • hit
 • ,
 • pip

2. Träffad med en missil från ett vapen

  synonym:
 • skjuta
 • ,
 • träffad
 • ,
 • pip

3. Defeat thoroughly

 • "He mopped up the floor with his opponents"
  synonym:
 • worst
 • ,
 • pip
 • ,
 • mop up
 • ,
 • whip
 • ,
 • rack up

3. Besegra grundligt

 • "Han torkade upp golvet med sina motståndare"
  synonym:
 • sämst
 • ,
 • pip
 • ,
 • torka upp
 • ,
 • piska
 • ,
 • racka upp