Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pile" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hög" till svenska språket

EnglishSwedish

Pile

[Högen]
/paɪl/

noun

1. A collection of objects laid on top of each other

  synonym:
 • pile
 • ,
 • heap
 • ,
 • mound
 • ,
 • agglomerate
 • ,
 • cumulation
 • ,
 • cumulus

1. En samling föremål som lagts ovanpå varandra

  synonym:
 • hög
 • ,
 • agglomerat
 • ,
 • kumulation
 • ,
 • cumulus

2. (often followed by `of') a large number or amount or extent

 • "A batch of letters"
 • "A deal of trouble"
 • "A lot of money"
 • "He made a mint on the stock market"
 • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
 • "It must have cost plenty"
 • "A slew of journalists"
 • "A wad of money"
  synonym:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • great deal
 • ,
 • hatful
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pile
 • ,
 • plenty
 • ,
 • pot
 • ,
 • quite a little
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • tidy sum
 • ,
 • wad

2. (ofta följt av `of') ett stort antal eller mängd eller omfattning

 • "Ett parti bokstäver"
 • "En affär av problem"
 • "Mycket pengar"
 • "Han gjorde ett myntverk på aktiemarknaden"
 • "Se resten av vinnarna i vår enorma passel av bilder"
 • "Det måste ha kostat mycket"
 • "En mängd journalister"
 • "En bunt pengar"
  synonym:
 • sats
 • ,
 • handla
 • ,
 • flock
 • ,
 • bra affär
 • ,
 • jättebra
 • ,
 • hattfull
 • ,
 • hög
 • ,
 • mycket
 • ,
 • massa
 • ,
 • röra
 • ,
 • mickla
 • ,
 • mynta
 • ,
 • berg
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • hacka
 • ,
 • gott om
 • ,
 • kruka
 • ,
 • ganska lite
 • ,
 • flotte
 • ,
 • syn
 • ,
 • dödade
 • ,
 • ström
 • ,
 • stapla
 • ,
 • städad summa
 • ,
 • wad

3. A large sum of money (especially as pay or profit)

 • "She made a bundle selling real estate"
 • "They sank megabucks into their new house"
  synonym:
 • pile
 • ,
 • bundle
 • ,
 • big bucks
 • ,
 • megabucks
 • ,
 • big money

3. En stor summa pengar (särskilt som lön eller vinst)

 • "Hon gjorde ett paket som sålde fastigheter"
 • "De sänkte megabucks i sitt nya hus"
  synonym:
 • hög
 • ,
 • bunt
 • ,
 • stora spänn
 • ,
 • megabucks
 • ,
 • stora pengar

4. Fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)

  synonym:
 • down
 • ,
 • pile

4. Fint mjukt tätt hår (som det fina korta håret på nötkreatur eller rådjur eller ullen från får eller underullen på vissa hundar)

  synonym:
 • ner
 • ,
 • hög

5. Battery consisting of voltaic cells arranged in series

 • The earliest electric battery devised by volta
  synonym:
 • voltaic pile
 • ,
 • pile
 • ,
 • galvanic pile

5. Batteri bestående av voltaiska celler ordnade i serie

 • Det tidigaste elektriska batteriet som volta tagit fram
  synonym:
 • voltaisk hög
 • ,
 • hög
 • ,
 • galvanisk hög

6. A column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure

  synonym:
 • pile
 • ,
 • spile
 • ,
 • piling
 • ,
 • stilt

6. En pelare av trä eller stål eller betong som drivs ner i marken för att ge stöd åt en konstruktion

  synonym:
 • hög
 • ,
 • spill
 • ,
 • pålning
 • ,
 • stylta

7. The yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up from the weave

 • "For uniform color and texture tailors cut velvet with the pile running the same direction"
  synonym:
 • pile
 • ,
 • nap

7. Garnet (som i en matta eller sammet eller manchester) som står upp från väven

 • "För enhetlig färg och textur skär skräddare sammet med högen i samma riktning"
  synonym:
 • hög
 • ,
 • tupplur

8. A nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy

  synonym:
 • atomic pile
 • ,
 • atomic reactor
 • ,
 • pile
 • ,
 • chain reactor

8. En kärnreaktor som använder kontrollerad kärnklyvning för att generera energi

  synonym:
 • atomhög
 • ,
 • atomreaktor
 • ,
 • hög
 • ,
 • kedjereaktor

verb

1. Arrange in stacks

 • "Heap firewood around the fireplace"
 • "Stack your books up on the shelves"
  synonym:
 • stack
 • ,
 • pile
 • ,
 • heap

1. Ordna i staplar

 • "Höga ved runt den öppna spisen"
 • "Stapla upp dina böcker på hyllorna"
  synonym:
 • stapla
 • ,
 • hög

2. Press tightly together or cram

 • "The crowd packed the auditorium"
  synonym:
 • throng
 • ,
 • mob
 • ,
 • pack
 • ,
 • pile
 • ,
 • jam

2. Tryck tätt ihop eller proppa

 • "Publiken packade auditoriet"
  synonym:
 • mylla
 • ,
 • mob
 • ,
 • packa
 • ,
 • hög
 • ,
 • sylt

3. Place or lay as if in a pile

 • "The teacher piled work on the students until the parents protested"
  synonym:
 • pile

3. Placera eller lägg som i en hög

 • "Läraren staplade arbetet på eleverna tills föräldrarna protesterade"
  synonym:
 • hög

Examples of using

The firemen were prevented from reaching the woman trapped in her house, because of the huge pile of junk she had accumulated over many years.
Brandmännen hindrades från att nå kvinnan som var instängd i hennes hus, på grund av den enorma skräphög hon hade samlat på sig under många år.
There's a pile of letters on my desk that I have to answer.
Det finns en hög med brev på mitt skrivbord som jag måste svara på.
Examine the pile of documents in advance.
Undersök högen med dokument i förväg.