Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "piece" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "piece" till svenska språket

EnglishSwedish

Piece

[Stycke]
/pis/

noun

1. A separate part of a whole

 • "An important piece of the evidence"
  synonym:
 • piece

1. En separat del av en helhet

 • "En viktig del av bevisen"
  synonym:
 • stycke

2. An item that is an instance of some type

 • "He designed a new piece of equipment"
 • "She bought a lovely piece of china"
  synonym:
 • piece

2. Ett objekt som är en instans av någon typ

 • "Han designade en ny utrustning"
 • "Hon köpte en härlig bit porslin"
  synonym:
 • stycke

3. A portion of a natural object

 • "They analyzed the river into three parts"
 • "He needed a piece of granite"
  synonym:
 • part
 • ,
 • piece

3. En del av ett naturligt föremål

 • "De analyserade floden i tre delar"
 • "Han behövde en bit granit"
  synonym:
 • del
 • ,
 • stycke

4. A musical work that has been created

 • "The composition is written in four movements"
  synonym:
 • musical composition
 • ,
 • opus
 • ,
 • composition
 • ,
 • piece
 • ,
 • piece of music

4. Ett musikaliskt verk som har skapats

 • "Kompositionen är skriven i fyra satser"
  synonym:
 • musikalisk komposition
 • ,
 • opus
 • ,
 • sammansättning
 • ,
 • stycke
 • ,
 • musikstycke

5. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

5. Ett exempel av något slag

 • "Det var ett fint arbete"
 • "Han hade lite tur"
  synonym:
 • stycke
 • ,
 • bit

6. An artistic or literary composition

 • "He wrote an interesting piece on iran"
 • "The children acted out a comic piece to amuse the guests"
  synonym:
 • piece

6. En konstnärlig eller litterär komposition

 • "Han skrev ett intressant stycke om iran"
 • "Barnen spelade ut ett komiskt stycke för att roa gästerna"
  synonym:
 • stycke

7. A portable gun

 • "He wore his firearm in a shoulder holster"
  synonym:
 • firearm
 • ,
 • piece
 • ,
 • small-arm

7. En bärbar pistol

 • "Han bar sitt skjutvapen i ett axelhölster"
  synonym:
 • skjutvapen
 • ,
 • stycke
 • ,
 • småarm

8. A serving that has been cut from a larger portion

 • "A piece of pie"
 • "A slice of bread"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • slice

8. En portion som har klippts från en större portion

 • "En bit paj"
 • "En skiva bröd"
  synonym:
 • stycke
 • ,
 • skiva

9. A distance

 • "It is down the road a piece"
  synonym:
 • piece

9. Ett avstånd

 • "Det är en bit på vägen"
  synonym:
 • stycke

10. A work of art of some artistic value

 • "This store sells only objets d'art"
 • "It is not known who created this piece"
  synonym:
 • objet d'art
 • ,
 • art object
 • ,
 • piece

10. Ett konstverk av något konstnärligt värde

 • "Den här butiken säljer bara konstföremål"
 • "Det är inte känt vem som skapade det här stycket"
  synonym:
 • objet d'art
 • ,
 • konstföremål
 • ,
 • stycke

11. A period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

 • "He was here for a little while"
 • "I need to rest for a piece"
 • "A spell of good weather"
 • "A patch of bad weather"
  synonym:
 • while
 • ,
 • piece
 • ,
 • spell
 • ,
 • patch

11. En period av obestämd längd (vanligtvis kort) markerad av någon åtgärd eller tillstånd

 • "Han var här en liten stund"
 • "Jag måste vila en bit"
 • "En besvärjelse av bra väder"
 • "En fläck av dåligt väder"
  synonym:
 • medan
 • ,
 • stycke
 • ,
 • besvärja
 • ,
 • lappa

12. A share of something

 • "A slice of the company's revenue"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • piece

12. En andel av något

 • "En del av företagets intäkter"
  synonym:
 • skiva
 • ,
 • stycke

13. Game equipment consisting of an object used in playing certain board games

 • "He taught me to set up the men on the chess board"
 • "He sacrificed a piece to get a strategic advantage"
  synonym:
 • man
 • ,
 • piece

13. Spelutrustning som består av ett föremål som används vid spel av vissa brädspel

 • "Han lärde mig att sätta upp männen på schackbrädet"
 • "Han offrade en bit för att få en strategisk fördel"
  synonym:
 • man
 • ,
 • stycke

verb

1. To join or unite the pieces of

 • "Patch the skirt"
  synonym:
 • patch
 • ,
 • piece

1. Att förena eller förena bitarna av

 • "Lappa kjolen"
  synonym:
 • lappa
 • ,
 • stycke

2. Create by putting components or members together

 • "She pieced a quilt"
 • "He tacked together some verses"
 • "They set up a committee"
  synonym:
 • assemble
 • ,
 • piece
 • ,
 • put together
 • ,
 • set up
 • ,
 • tack
 • ,
 • tack together

2. Skapa genom att sätta samman komponenter eller medlemmar

 • "Hon satte ett täcke"
 • "Han slog ihop några verser"
 • "De inrättade en kommitté"
  synonym:
 • montera
 • ,
 • stycke
 • ,
 • sätta ihop
 • ,
 • ställa upp
 • ,
 • tack
 • ,
 • ta sig samman

3. Join during spinning

 • "Piece the broken pieces of thread, slivers, and rovings"
  synonym:
 • piece

3. Gå med under spinning

 • "Bit de trasiga bitarna av tråd, strimlor och rovings"
  synonym:
 • stycke

4. Eat intermittently

 • Take small bites of
 • "He pieced at the sandwich all morning"
 • "She never eats a full meal--she just nibbles"
  synonym:
 • nibble
 • ,
 • pick
 • ,
 • piece

4. Ät intermittent

 • Ta små tuggor av
 • "Han stack i smörgåsen hela morgonen"
 • "Hon äter aldrig en hel måltid - hon bara nafsar"
  synonym:
 • knapra
 • ,
 • plocka
 • ,
 • stycke

5. Repair by adding pieces

 • "She pieced the china cup"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • patch

5. Reparera genom att lägga till bitar

 • "Hon satte porslinskoppen"
  synonym:
 • stycke
 • ,
 • lappa

Examples of using

Take this piece of rubber hose.
Ta den här biten av gummislang.
Tie Tom up with this piece of rope.
Bind fast Tom med den här repbiten.
"Here is the map! ...It's fucking useless!" "Then why did you purchase a faulty piece of shit in the first place?" "It was on sale at the Island of Lower Prices."
"Här är kartan! ...Det är fan värdelöst!" "Varför köpte du då en felaktig skit i första hand?" "Den var till försäljning på ön med lägre priser."