Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "picture" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bild" till svenska språket

EnglishSwedish

Picture

[Bild]
/pɪkʧər/

noun

1. A visual representation (of an object or scene or person or abstraction) produced on a surface

 • "They showed us the pictures of their wedding"
 • "A movie is a series of images projected so rapidly that the eye integrates them"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • image
 • ,
 • icon
 • ,
 • ikon

1. En visuell representation (av ett objekt eller en scen eller person eller abstraktion) producerad på en yta

 • "De visade oss bilderna på deras bröllop"
 • "En film är en serie bilder som projiceras så snabbt att ögat integrerar dem"
  synonym:
 • bild
 • ,
 • ikon

2. Graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface

 • "A small painting by picasso"
 • "He bought the painting as an investment"
 • "His pictures hang in the louvre"
  synonym:
 • painting
 • ,
 • picture

2. Grafisk konst bestående av en konstnärlig komposition gjord genom att applicera färger på en yta

 • "En liten målning av picasso"
 • "Han köpte tavlan som en investering"
 • "Hans bilder hänger i louvren"
  synonym:
 • målning
 • ,
 • bild

3. A clear and telling mental image

 • "He described his mental picture of his assailant"
 • "He had no clear picture of himself or his world"
 • "The events left a permanent impression in his mind"
  synonym:
 • mental picture
 • ,
 • picture
 • ,
 • impression

3. En tydlig och talande mental bild

 • "Han beskrev sin mentala bild av sin angripare"
 • "Han hade ingen tydlig bild av sig själv eller sin värld"
 • "Händelserna lämnade ett permanent intryck i hans sinne"
  synonym:
 • mental bild
 • ,
 • bild
 • ,
 • intryck

4. A situation treated as an observable object

 • "The political picture is favorable"
 • "The religious scene in england has changed in the last century"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • scene

4. En situation som behandlas som ett observerbart objekt

 • "Den politiska bilden är gynnsam"
 • "Den religiösa scenen i england har förändrats under det senaste århundradet"
  synonym:
 • bild
 • ,
 • scen

5. Illustrations used to decorate or explain a text

 • "The dictionary had many pictures"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • pictorial matter

5. Illustrationer som används för att dekorera eller förklara en text

 • "Ordboken hade många bilder"
  synonym:
 • bild
 • ,
 • bildämne

6. A form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the illusion of continuous movement

 • "They went to a movie every saturday night"
 • "The film was shot on location"
  synonym:
 • movie
 • ,
 • film
 • ,
 • picture
 • ,
 • moving picture
 • ,
 • moving-picture show
 • ,
 • motion picture
 • ,
 • motion-picture show
 • ,
 • picture show
 • ,
 • pic
 • ,
 • flick

6. En form av underhållning som skapar en berättelse efter ljud och en sekvens av bilder som ger illusionen av kontinuerlig rörelse

 • "De gick på bio varje lördagskväll"
 • "Filmen spelades in på plats"
  synonym:
 • film
 • ,
 • bild
 • ,
 • rörlig bild
 • ,
 • rörlig bildshow
 • ,
 • filmshow
 • ,
 • bildvisning
 • ,
 • snärta

7. The visible part of a television transmission

 • "They could still receive the sound but the picture was gone"
  synonym:
 • video
 • ,
 • picture

7. Den synliga delen av en tv-sändning

 • "De kunde fortfarande ta emot ljudet men bilden var borta"
  synonym:
 • video
 • ,
 • bild

8. A graphic or vivid verbal description

 • "Too often the narrative was interrupted by long word pictures"
 • "The author gives a depressing picture of life in poland"
 • "The pamphlet contained brief characterizations of famous vermonters"
  synonym:
 • word picture
 • ,
 • word-painting
 • ,
 • delineation
 • ,
 • depiction
 • ,
 • picture
 • ,
 • characterization
 • ,
 • characterisation

8. En grafisk eller levande verbal beskrivning

 • "Alltför ofta avbröts berättelsen av långa ordbilder"
 • "Författaren ger en deprimerande bild av livet i polen"
 • "Broschyren innehöll korta karaktäriseringar av berömda vermonters"
  synonym:
 • ordbild
 • ,
 • ordmålning
 • ,
 • avgränsning
 • ,
 • skildring
 • ,
 • bild
 • ,
 • karakterisering

9. A typical example of some state or quality

 • "The very picture of a modern general"
 • "She was the picture of despair"
  synonym:
 • picture

9. Ett typiskt exempel på något tillstånd eller kvalitet

 • "Själva bilden av en modern general"
 • "Hon var bilden av förtvivlan"
  synonym:
 • bild

10. A representation of a person or scene in the form of a print or transparent slide

 • Recorded by a camera on light-sensitive material
  synonym:
 • photograph
 • ,
 • photo
 • ,
 • exposure
 • ,
 • picture
 • ,
 • pic

10. En representation av en person eller scen i form av ett tryck eller en genomskinlig bild

 • Inspelad av en kamera på ljuskänsligt material
  synonym:
 • fotografera
 • ,
 • foto
 • ,
 • exponering
 • ,
 • bild

verb

1. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

1. Föreställa sig

 • Föreställa sig
 • Se i ens sinne
 • "Jag kan inte se honom på hästryggen!"
 • "Jag kan se vad som kommer att hända"
 • "Jag kan se en risk i den här strategin"
  synonym:
 • visualisera
 • ,
 • föreställa sig
 • ,
 • projekt
 • ,
 • tjusig
 • ,
 • se
 • ,
 • figur
 • ,
 • bild

2. Show in, or as in, a picture

 • "This scene depicts country life"
 • "The face of the child is rendered with much tenderness in this painting"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • depict
 • ,
 • render
 • ,
 • show

2. Visa i, eller som i, en bild

 • "Den här scenen skildrar livet på landet"
 • "Barnets ansikte återges med mycket ömhet i denna målning"
  synonym:
 • bild
 • ,
 • skildra
 • ,
 • göra
 • ,
 • visa

Examples of using

Do you know an artist who can restore this old picture for me?
Känner du en konstnär som kan återställa den här gamla bilden åt mig?
The museum took down the picture of the royal family.
Museet tog ner bilden av kungafamiljen.
I'm starting to love this picture!
Jag börjar älska den här bilden!