Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pick" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "plocka" till svenska språket

EnglishSwedish

Pick

[Plocka]
/pɪk/

noun

1. The person or thing chosen or selected

 • "He was my pick for mayor"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • pick
 • ,
 • selection

1. Den person eller sak som valts eller valts

 • "Han var mitt val som borgmästare"
  synonym:
 • val
 • ,
 • plocka
 • ,
 • urval

2. The quantity of a crop that is harvested

 • "He sent the first picking of berries to the market"
 • "It was the biggest peach pick in years"
  synonym:
 • picking
 • ,
 • pick

2. Mängden av en gröda som skördas

 • "Han skickade det första bärplocket till marknaden"
 • "Det var den största persikoplockningen på flera år"
  synonym:
 • plockning
 • ,
 • plocka

3. The best people or things in a group

 • "The cream of england's young men were killed in the great war"
  synonym:
 • cream
 • ,
 • pick

3. De bästa människorna eller sakerna i en grupp

 • "Gräddan av englands unga män dödades i det stora kriget"
  synonym:
 • grädde
 • ,
 • plocka

4. The yarn woven across the warp yarn in weaving

  synonym:
 • woof
 • ,
 • weft
 • ,
 • filling
 • ,
 • pick

4. Garnet vävt över varpgarnet vid vävning

  synonym:
 • woof
 • ,
 • inslag
 • ,
 • fyllning
 • ,
 • plocka

5. A small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument

  synonym:
 • pick
 • ,
 • plectrum
 • ,
 • plectron

5. En liten tunn anordning (av metall eller plast eller elfenben) som används för att plocka ett stränginstrument

  synonym:
 • plocka
 • ,
 • plektrum
 • ,
 • plektron

6. A thin sharp implement used for removing unwanted material

 • "He used a pick to clean the dirt out of the cracks"
  synonym:
 • pick

6. Ett tunt vasst redskap som används för att ta bort oönskat material

 • "Han använde en hacka för att rensa smutsen ur sprickorna"
  synonym:
 • plocka

7. A heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends

 • "They used picks and sledges to break the rocks"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • pickax
 • ,
 • pickaxe

7. Ett tungt järnverktyg med trähandtag och ett böjt huvud som är spetsigt i båda ändar

 • "De använde hackor och slädar för att bryta stenarna"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • hacka

8. A basketball maneuver

 • Obstructing an opponent with one's body
 • "He was called for setting an illegal pick"
  synonym:
 • pick

8. En basketmanöver

 • Att hindra en motståndare med sin kropp
 • "Han kallades för att ha satt ett olagligt val"
  synonym:
 • plocka

9. The act of choosing or selecting

 • "Your choice of colors was unfortunate"
 • "You can take your pick"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • selection
 • ,
 • option
 • ,
 • pick

9. Handlingen att välja eller välja

 • "Ditt val av färger var olyckligt"
 • "Du kan välja"
  synonym:
 • val
 • ,
 • urval
 • ,
 • alternativ
 • ,
 • plocka

verb

1. Select carefully from a group

 • "She finally picked her successor"
 • "He picked his way carefully"
  synonym:
 • pick

1. Välj noga från en grupp

 • "Hon valde äntligen sin efterträdare"
 • "Han valde sig försiktigt"
  synonym:
 • plocka

2. Look for and gather

 • "Pick mushrooms"
 • "Pick flowers"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • pluck
 • ,
 • cull

2. Leta efter och samla

 • "Plocka svamp"
 • "Plocka blommor"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • avlivning

3. Harass with constant criticism

 • "Don't always pick on your little brother"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • find fault
 • ,
 • pick

3. Trakassera med ständig kritik

 • "Ta inte alltid på din lillebror"
  synonym:
 • skylla
 • ,
 • hitta fel
 • ,
 • plocka

4. Provoke

 • "Pick a fight or a quarrel"
  synonym:
 • pick

4. Provocera

 • "Välj ett slagsmål eller ett gräl"
  synonym:
 • plocka

5. Remove in small bits

 • "Pick meat from a bone"
  synonym:
 • pick

5. Ta bort i små bitar

 • "Plocka kött från ett ben"
  synonym:
 • plocka

6. Remove unwanted substances from, such as feathers or pits

 • "Clean the turkey"
  synonym:
 • clean
 • ,
 • pick

6. Avlägsna oönskade ämnen från, såsom fjädrar eller gropar

 • "Rensa kalkonen"
  synonym:
 • rengöra
 • ,
 • plocka

7. Pilfer or rob

 • "Pick pockets"
  synonym:
 • pick

7. Snattare eller råna

 • "Plockfickor"
  synonym:
 • plocka

8. Pay for something

 • "Pick up the tab"
 • "Pick up the burden of high-interest mortgages"
 • "Foot the bill"
  synonym:
 • foot
 • ,
 • pick

8. Betala för något

 • "Plocka upp fliken"
 • "Plocka upp bördan av högräntelån"
 • "Fot räkningen"
  synonym:
 • fot
 • ,
 • plocka

9. Pull lightly but sharply with a plucking motion

 • "He plucked the strings of his mandolin"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • plunk
 • ,
 • pick

9. Dra lätt men skarpt med en plockrörelse

 • "Han plockade strängarna på sin mandolin"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • plunk

10. Attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example

 • "Pick open the ice"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • break up

10. Anfall med eller som med en hacka av is eller stenig mark, till exempel

 • "Plocka upp isen"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • bryta upp

11. Hit lightly with a picking motion

  synonym:
 • peck
 • ,
 • pick
 • ,
 • beak

11. Slå lätt med en plockrörelse

  synonym:
 • hacka
 • ,
 • plocka
 • ,
 • näbb

12. Eat intermittently

 • Take small bites of
 • "He pieced at the sandwich all morning"
 • "She never eats a full meal--she just nibbles"
  synonym:
 • nibble
 • ,
 • pick
 • ,
 • piece

12. Ät intermittent

 • Ta små tuggor av
 • "Han stack i smörgåsen hela morgonen"
 • "Hon äter aldrig en hel måltid - hon bara nafsar"
  synonym:
 • knapra
 • ,
 • plocka
 • ,
 • stycke

Examples of using

Please pick up the papers.
Var snäll och hämta pappren.
Are the cherries ripe enough to pick?
R körsbären mogna nog att plocka?
The bus stopped to pick up passengers.
Bussen stannade för att hämta passagerare.