Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pervert" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pervers" till svenska språket

EnglishSwedish

Pervert

[Pervers]
/pərvərt/

noun

1. A person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior

  synonym:
 • pervert
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate
 • ,
 • degenerate

1. En person vars beteende avviker från vad som är acceptabelt särskilt vid sexuellt beteende

  synonym:
 • pervers
 • ,
 • avvikande
 • ,
 • avvika
 • ,
 • degenererad

verb

1. Corrupt morally or by intemperance or sensuality

 • "Debauch the young people with wine and women"
 • "Socrates was accused of corrupting young men"
 • "Do school counselors subvert young children?"
 • "Corrupt the morals"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • pervert
 • ,
 • subvert
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise
 • ,
 • debauch
 • ,
 • debase
 • ,
 • profane
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • deprave
 • ,
 • misdirect

1. Korrumpera moraliskt eller genom omåttlighet eller sensualitet

 • "Debauch ungdomarna med vin och kvinnor"
 • "Sokrates anklagades för att ha korrumperat unga män"
 • "Undergräver skolkuratorer små barn?"
 • "Korrupta moralen"
  synonym:
 • korrupt
 • ,
 • pervers
 • ,
 • undergräva
 • ,
 • demoralisera
 • ,
 • utsväva
 • ,
 • förnedra
 • ,
 • vanhelga
 • ,
 • förtala
 • ,
 • fördärva
 • ,
 • felriktad

2. Practice sophistry

 • Change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive
 • "Don't twist my words"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twist around
 • ,
 • pervert
 • ,
 • convolute
 • ,
 • sophisticate

2. Utöva sofisteri

 • Ndra innebörden av eller vara vag om för att vilseleda eller lura
 • "Vrid inte mina ord"
  synonym:
 • vrida
 • ,
 • vrida runt
 • ,
 • pervers
 • ,
 • invecklad
 • ,
 • sofistikerad

3. Change the inherent purpose or function of something

 • "Don't abuse the system"
 • "The director of the factory misused the funds intended for the health care of his workers"
  synonym:
 • pervert
 • ,
 • misuse
 • ,
 • abuse

3. Ndra det inneboende syftet eller funktionen hos något

 • "Missbruka inte systemet"
 • "Fabrikens direktör missbrukade de medel som var avsedda för hans arbetares hälsovård"
  synonym:
 • pervers
 • ,
 • missbruka
 • ,
 • missbruk