Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "period" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "period" till svenska språket

EnglishSwedish

Period

[Period]
/pɪriəd/

noun

1. An amount of time

 • "A time period of 30 years"
 • "Hastened the period of time of his recovery"
 • "Picasso's blue period"
  synonym:
 • time period
 • ,
 • period of time
 • ,
 • period

1. En mängd tid

 • "En tidsperiod på 30 år"
 • "Påskyndade tidsperioden för hans tillfrisknande"
 • "Picassos blå period"
  synonym:
 • tidsperiod
 • ,
 • period

2. The interval taken to complete one cycle of a regularly repeating phenomenon

  synonym:
 • period

2. Intervallet som tas för att slutföra en cykel av ett regelbundet upprepande fenomen

  synonym:
 • period

3. (ice hockey) one of three divisions into which play is divided in hockey games

  synonym:
 • period

3. (ishockey) en av tre divisioner som spelet är uppdelat i hockeymatcher

  synonym:
 • period

4. A unit of geological time during which a system of rocks formed

 • "Ganoid fishes swarmed during the earlier geological periods"
  synonym:
 • period
 • ,
 • geological period

4. En enhet av geologisk tid under vilken ett system av bergarter bildades

 • "Ganoidfiskar svärmade under de tidigare geologiska perioderna"
  synonym:
 • period
 • ,
 • geologisk period

5. The end or completion of something

 • "Death put a period to his endeavors"
 • "A change soon put a period to my tranquility"
  synonym:
 • period

5. Slutet eller slutförandet av något

 • "Döden satte en period för hans ansträngningar"
 • "En förändring satte snart en period i mitt lugn"
  synonym:
 • period

6. The monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause

 • "The women were sickly and subject to excessive menstruation"
 • "A woman does not take the gout unless her menses be stopped"--hippocrates
 • "The semen begins to appear in males and to be emitted at the same time of life that the catamenia begin to flow in females"--aristotle
  synonym:
 • menstruation
 • ,
 • menses
 • ,
 • menstruum
 • ,
 • catamenia
 • ,
 • period
 • ,
 • flow

6. Den månatliga utsläpp av blod från livmodern hos icke-gravida kvinnor från puberteten till klimakteriet

 • "Kvinnorna var sjuka och utsatta för överdriven menstruation"
 • "En kvinna tar inte gikten om inte hennes mens stoppas" - hippokrates
 • "Sperman börjar dyka upp hos hanar och att avges vid samma tid i livet som katamenin börjar flöda hos honor" --aristoteles
  synonym:
 • menstruation
 • ,
 • katameni
 • ,
 • period
 • ,
 • flöde

7. A punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations

 • "In england they call a period a stop"
  synonym:
 • period
 • ,
 • point
 • ,
 • full stop
 • ,
 • stop
 • ,
 • full point

7. Ett skiljetecken (.) placerat i slutet av en deklarativ mening för att ange punkt eller efter förkortningar

 • "I england kallar de en period för stopp"
  synonym:
 • period
 • ,
 • punkt
 • ,
 • punkt slut
 • ,
 • stanna
 • ,
 • full poäng

Examples of using

Last year was a period of economic uncertainty.
Förra året var en period av ekonomisk osäkerhet.
A study has shown that dairy cattle can increase their milk production by up to three percent after having soothing music played to them for twelve hours per day over a nine-week period.
En studie har visat att mjölkboskap kan öka sin mjölkproduktion med upp till tre procent efter att ha fått lugnande musik spelad för dem i tolv timmar per dag under en nioveckorsperiod.
That was a difficult period in American history.
Det var en svår period i amerikansk historia.