Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "penetrate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "penetrera" till svenska språket

EnglishSwedish

Penetrate

[Penetrera]
/pɛnətret/

verb

1. Pass into or through, often by overcoming resistance

 • "The bullet penetrated her chest"
  synonym:
 • penetrate
 • ,
 • perforate

1. Passera in i eller igenom, ofta genom att övervinna motstånd

 • "Kulan trängde in i hennes bröst"
  synonym:
 • tränga igenom
 • ,
 • perforera

2. Come to understand

  synonym:
 • penetrate
 • ,
 • fathom
 • ,
 • bottom

2. Kom att förstå

  synonym:
 • tränga igenom
 • ,
 • famn
 • ,
 • botten

3. Become clear or enter one's consciousness or emotions

 • "It dawned on him that she had betrayed him"
 • "She was penetrated with sorrow"
  synonym:
 • click
 • ,
 • get through
 • ,
 • dawn
 • ,
 • come home
 • ,
 • get across
 • ,
 • sink in
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • fall into place

3. Bli tydlig eller gå in i ens medvetande eller känslor

 • "Det gick upp för honom att hon hade förrådt honom"
 • "Hon genomträngdes av sorg"
  synonym:
 • klicka
 • ,
 • ta sig igenom
 • ,
 • gryning
 • ,
 • kom hem
 • ,
 • komma över
 • ,
 • sjunka in
 • ,
 • tränga igenom
 • ,
 • falla på plats

4. Enter a group or organization in order to spy on the members

 • "The student organization was infiltrated by a traitor"
  synonym:
 • infiltrate
 • ,
 • penetrate

4. Gå in i en grupp eller organisation för att spionera på medlemmarna

 • "Studentorganisationen infiltrerades av en förrädare"
  synonym:
 • infiltrera
 • ,
 • tränga igenom

5. Make one's way deeper into or through

 • "The hikers did not manage to penetrate the dense forest"
  synonym:
 • penetrate

5. Gör ens väg djupare in i eller igenom

 • "Vandrarna lyckades inte tränga in i den täta skogen"
  synonym:
 • tränga igenom

6. Insert the penis into the vagina or anus of

 • "Did the molester penetrate the child?"
  synonym:
 • penetrate

6. För in penis i slidan eller anus av

 • "Penetrerade förövaren barnet?"
  synonym:
 • tränga igenom

7. Spread or diffuse through

 • "An atmosphere of distrust has permeated this administration"
 • "Music penetrated the entire building"
 • "His campaign was riddled with accusations and personal attacks"
  synonym:
 • permeate
 • ,
 • pervade
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • interpenetrate
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • imbue
 • ,
 • riddle

7. Sprida eller diffundera genom

 • "En atmosfär av misstro har genomsyrat denna administration"
 • "Musik trängde in i hela byggnaden"
 • "Hans kampanj var full av anklagelser och personangrepp"
  synonym:
 • permeat
 • ,
 • genomsyra
 • ,
 • tränga igenom
 • ,
 • interpenetrera
 • ,
 • diffus
 • ,
 • gåta

Examples of using

She let me penetrate her.
Hon lät mig tränga in i henne.