Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peak" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "peak" till svenska språket

EnglishSwedish

Peak

[Topp]
/pik/

noun

1. The most extreme possible amount or value

 • "Voltage peak"
  synonym:
 • extremum
 • ,
 • peak

1. Det mest extrema möjliga beloppet eller värdet

 • "Spänningstopp"
  synonym:
 • extremum
 • ,
 • topp

2. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

2. Perioden med störst välstånd eller produktivitet

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • prime
 • ,
 • topp
 • ,
 • storhetstid
 • ,
 • utblomstring
 • ,
 • spola

3. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

3. Den högsta nivån eller graden som kan uppnås

 • Det högsta utvecklingsstadiet
 • "Hans landskap ansågs vara skönhetens höjdpunkt"
 • "Konstnärens gåvor är på topp"
 • "På höjden av sin karriär"
 • "Perfektionens topp"
 • "Sommaren var på topp"
 • "...slungade einstein till berömmelsens höjdpunkt"
 • "Toppmötet för hans ambition"
 • "Så många högsta superlativ som människan uppnått"
 • "På toppen av sitt yrke"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • höjd
 • ,
 • topp
 • ,
 • höjdpunkt
 • ,
 • toppmöte
 • ,
 • superlativ
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop

4. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

4. Toppen eller ytterpunkten av något (vanligtvis ett berg eller en kulle)

 • "Utsikten från toppen var magnifik"
 • "De klättrade till spetsen av monadnock"
 • "Regionen är några molekyler bred på toppen"
  synonym:
 • topp
 • ,
 • krona
 • ,
 • krön
 • ,
 • tips
 • ,
 • toppmöte

5. A v shape

 • "The cannibal's teeth were filed to sharp points"
  synonym:
 • point
 • ,
 • tip
 • ,
 • peak

5. En v-form

 • "Kannibalens tänder filades till vassa spetsar"
  synonym:
 • punkt
 • ,
 • tips
 • ,
 • topp

6. The highest point (of something)

 • "At the peak of the pyramid"
  synonym:
 • vertex
 • ,
 • peak
 • ,
 • apex
 • ,
 • acme

6. Den högsta punkten (av något)

 • "På toppen av pyramiden"
  synonym:
 • vertex
 • ,
 • topp
 • ,
 • apex
 • ,
 • acme

7. A brim that projects to the front to shade the eyes

 • "He pulled down the bill of his cap and trudged ahead"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • peak
 • ,
 • eyeshade
 • ,
 • visor
 • ,
 • vizor

7. Ett brätte som skjuter ut framtill för att skugga ögonen

 • "Han drog ner näbben på sin mössa och traskade framåt"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • topp
 • ,
 • ögonskugga
 • ,
 • visir

verb

1. To reach the highest point

 • Attain maximum intensity, activity
 • "That wild, speculative spirit peaked in 1929"
 • "Bids for the painting topped out at $50 million"
  synonym:
 • top out
 • ,
 • peak

1. För att nå den högsta punkten

 • Uppnå maximal intensitet, aktivitet
 • "Den vilda, spekulativa andan nådde sin topp 1929"
 • "Bud på målningen toppade på $50 miljoner"
  synonym:
 • toppa ut
 • ,
 • topp

Examples of using

The peak of Fujiyama was covered with snow.
Toppen av Fujiyama var täckt av snö.
Can you see that mountain with the snow-covered peak?
Kan du se det där berget med den snötäckta toppen?
Mt. Everest is the highest peak in the world.
Mt. Everest är den högsta toppen i världen.