Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "patch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "patch" till svenska språket

EnglishSwedish

Patch

[Patch]
/pæʧ/

noun

1. A small contrasting part of something

 • "A bald spot"
 • "A leopard's spots"
 • "A patch of clouds"
 • "Patches of thin ice"
 • "A fleck of red"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • speckle
 • ,
 • dapple
 • ,
 • patch
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculation

1. En liten kontrasterande del av något

 • "En skallig fläck"
 • "En leopards fläckar"
 • "En fläck av moln"
 • "Lappar av tunn is"
 • "En fläck rött"
  synonym:
 • fläck
 • ,
 • fläckig
 • ,
 • lappa
 • ,
 • makulation

2. A small area of ground covered by specific vegetation

 • "A bean plot"
 • "A cabbage patch"
 • "A briar patch"
  synonym:
 • plot
 • ,
 • plot of land
 • ,
 • plot of ground
 • ,
 • patch

2. Ett litet markområde täckt av specifik vegetation

 • "En böntomt"
 • "En kållapp"
 • "En briar patch"
  synonym:
 • tomt
 • ,
 • tomt av mark
 • ,
 • lappa

3. A piece of cloth used as decoration or to mend or cover a hole

  synonym:
 • patch

3. Ett tygstycke som används som dekoration eller för att laga eller täcka ett hål

  synonym:
 • lappa

4. A period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

 • "He was here for a little while"
 • "I need to rest for a piece"
 • "A spell of good weather"
 • "A patch of bad weather"
  synonym:
 • while
 • ,
 • piece
 • ,
 • spell
 • ,
 • patch

4. En period av obestämd längd (vanligtvis kort) markerad av någon åtgärd eller tillstånd

 • "Han var här en liten stund"
 • "Jag måste vila en bit"
 • "En besvärjelse av bra väder"
 • "En fläck av dåligt väder"
  synonym:
 • medan
 • ,
 • stycke
 • ,
 • besvärja
 • ,
 • lappa

5. A short set of commands to correct a bug in a computer program

  synonym:
 • patch

5. En kort uppsättning kommandon för att korrigera en bugg i ett datorprogram

  synonym:
 • lappa

6. A connection intended to be used for a limited time

  synonym:
 • temporary hookup
 • ,
 • patch

6. En anslutning avsedd att användas under en begränsad tid

  synonym:
 • tillfällig hookup
 • ,
 • lappa

7. Sewing that repairs a worn or torn hole (especially in a garment)

 • "Her stockings had several mends"
  synonym:
 • mend
 • ,
 • patch
 • ,
 • darn

7. Sömnad som reparerar ett slitet eller rivet hål (särskilt i ett plagg)

 • "Hennes strumpor hade flera lagningar"
  synonym:
 • laga
 • ,
 • lappa
 • ,
 • fan

8. A protective cloth covering for an injured eye

  synonym:
 • eyepatch
 • ,
 • patch

8. Ett skyddande tygöverdrag för ett skadat öga

  synonym:
 • ögonlapp
 • ,
 • lappa

9. A piece of soft material that covers and protects an injured part of the body

  synonym:
 • bandage
 • ,
 • patch

9. En bit mjukt material som täcker och skyddar en skadad del av kroppen

  synonym:
 • förband
 • ,
 • lappa

verb

1. To join or unite the pieces of

 • "Patch the skirt"
  synonym:
 • patch
 • ,
 • piece

1. Att förena eller förena bitarna av

 • "Lappa kjolen"
  synonym:
 • lappa
 • ,
 • stycke

2. Provide with a patch

 • Also used metaphorically
 • "The field was patched with snow"
  synonym:
 • patch

2. Förse med ett plåster

 • Används också metaforiskt
 • "Fältet var lappat med snö"
  synonym:
 • lappa

3. Mend by putting a patch on

 • "Patch a hole"
  synonym:
 • patch
 • ,
 • patch up

3. Laga genom att sätta på ett plåster

 • "Lappa ett hål"
  synonym:
 • lappa
 • ,
 • lappa ihop

4. Repair by adding pieces

 • "She pieced the china cup"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • patch

4. Reparera genom att lägga till bitar

 • "Hon satte porslinskoppen"
  synonym:
 • stycke
 • ,
 • lappa

Examples of using

He's not a patch on him.
Han är inget plåster på honom.
My mother had to patch my pants.
Min mamma fick lappa mina byxor.
Tom has a patch of gray in his hair.
Tom har en grå fläck i håret.