Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "past" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förflutna" till svenska språket

EnglishSwedish

Past

[Förflutna]
/pæst/

noun

1. The time that has elapsed

 • "Forget the past"
  synonym:
 • past
 • ,
 • past times
 • ,
 • yesteryear

1. Den tid som har förflutit

 • "Glöm det förflutna"
  synonym:
 • förflutna
 • ,
 • gångna tider
 • ,
 • förr

2. A earlier period in someone's life (especially one that they have reason to keep secret)

 • "Reporters dug into the candidate's past"
  synonym:
 • past

2. En tidigare period i någons liv (särskilt en som de har anledning att hålla hemlig)

 • "Reportrar grävde i kandidatens förflutna"
  synonym:
 • förflutna

3. A verb tense that expresses actions or states in the past

  synonym:
 • past
 • ,
 • past tense

3. En verbtid som uttrycker handlingar eller tillstånd i det förflutna

  synonym:
 • förflutna
 • ,
 • dåtid

adjective

1. Earlier than the present time

 • No longer current
 • "Time past"
 • "His youth is past"
 • "This past thursday"
 • "The past year"
  synonym:
 • past

1. Tidigare än nutiden

 • Inte längre aktuell
 • "Förfluten tid"
 • "Hans ungdom är förbi"
 • "Den här senaste torsdagen"
 • "Det gångna året"
  synonym:
 • förflutna

2. Of a person who has held and relinquished a position or office

 • "A retiring member of the board"
  synonym:
 • past(a)
 • ,
 • preceding(a)
 • ,
 • retiring(a)

2. Av en person som har innehaft och avsagt sig en tjänst eller ett ämbete

 • "En avgående ledamot av styrelsen"
  synonym:
 • förbi(a)
 • ,
 • föregående(a)
 • ,
 • avgående(a)

adverb

1. So as to pass a given point

 • "Every hour a train goes past"
  synonym:
 • by
 • ,
 • past

1. För att klara en given punkt

 • "Varje timme går ett tåg förbi"
  synonym:
 • av
 • ,
 • förflutna

Examples of using

They've been at sea for the past three weeks.
De har varit till sjöss de senaste tre veckorna.
The representatives of the elite continue to think according to the categories of the past.
Representanter för eliten fortsätter att tänka enligt det förflutnas kategorier.
The car raced past the farm.
Bilen tävlade förbi gården.