Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "particular" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "särskilt" till svenska språket

EnglishSwedish

Particular

[Särskild]
/pərtɪkjələr/

noun

1. A fact about some part (as opposed to general)

 • "He always reasons from the particular to the general"
  synonym:
 • particular
 • ,
 • specific

1. Ett faktum om någon del (i motsats till allmänt)

 • "Han resonerar alltid från det särskilda till det allmänna"
  synonym:
 • särskilt
 • ,
 • specifik

2. A small part that can be considered separately from the whole

 • "It was perfect in all details"
  synonym:
 • detail
 • ,
 • particular
 • ,
 • item

2. En liten del som kan betraktas separat från helheten

 • "Det var perfekt i alla detaljer"
  synonym:
 • detalj
 • ,
 • särskilt
 • ,
 • föremål

3. (logic) a proposition that asserts something about some (but not all) members of a class

  synonym:
 • particular
 • ,
 • particular proposition

3. (logik) ett förslag som hävdar något om vissa (men inte alla) medlemmar i en klass

  synonym:
 • särskilt
 • ,
 • särskilt förslag

adjective

1. Unique or specific to a person or thing or category

 • "The particular demands of the job"
 • "Has a particular preference for chinese art"
 • "A peculiar bond of sympathy between them"
 • "An expression peculiar to canadians"
 • "Rights peculiar to the rich"
 • "The special features of a computer"
 • "My own special chair"
  synonym:
 • particular(a)
 • ,
 • peculiar(a)
 • ,
 • special(a)

1. Unik eller specifik för en person eller sak eller kategori

 • "Jobbets särskilda krav"
 • "Har en särskild preferens för kinesisk konst"
 • "Ett märkligt band av sympati mellan dem"
 • "Ett uttryck som är speciellt för kanadensare"
 • "Rättigheter som är speciella för de rika"
 • "De speciella egenskaperna hos en dator"
 • "Min egen speciella stol"
  synonym:
 • särskilt(a)
 • ,
 • säreget(a)
 • ,
 • särskild(a)

2. Separate and distinct from others of the same group or category

 • "Interested in one particular artist"
 • "A man who wishes to make a particular woman fall in love with him"
  synonym:
 • particular(a)

2. Separat och skild från andra i samma grupp eller kategori

 • "Intresserad av en viss artist"
 • "En man som vill få en viss kvinna att bli kär i honom"
  synonym:
 • särskilt(a)

3. Surpassing what is common or usual or expected

 • "He paid especial attention to her"
 • "Exceptional kindness"
 • "A matter of particular and unusual importance"
 • "A special occasion"
 • "A special reason to confide in her"
 • "What's so special about the year 2000?"
  synonym:
 • especial(a)
 • ,
 • exceptional
 • ,
 • particular(a)
 • ,
 • special

3. Överträffa det som är vanligt eller vanligt eller förväntat

 • "Han ägnade henne särskild uppmärksamhet"
 • "Exceptionell vänlighet"
 • "En fråga av särskild och ovanlig betydelse"
 • "Ett speciellt tillfälle"
 • "En speciell anledning att anförtro sig till henne"
 • "Vad är så speciellt med år 2000?"
  synonym:
 • särskilt(a)
 • ,
 • exceptionell
 • ,
 • särskild

4. First and most important

 • "His special interest is music"
 • "She gets special (or particular) satisfaction from her volunteer work"
  synonym:
 • particular
 • ,
 • special

4. Första och viktigaste

 • "Hans specialintresse är musik"
 • "Hon får särskild (eller särskild) tillfredsställelse av sitt volontärarbete"
  synonym:
 • särskilt
 • ,
 • särskild

5. Exacting especially about details

 • "A finicky eater"
 • "Fussy about clothes"
 • "Very particular about how her food was prepared"
  synonym:
 • finical
 • ,
 • finicky
 • ,
 • fussy
 • ,
 • particular
 • ,
 • picky

5. Krävande särskilt om detaljer

 • "En finig ätare"
 • "Kinkigt med kläder"
 • "Mycket noga med hur hennes mat lagades"
  synonym:
 • finisk
 • ,
 • petig
 • ,
 • kinkig
 • ,
 • särskilt
 • ,
 • kräsen

6. Providing specific details or circumstances

 • "A particular description of the room"
  synonym:
 • particular(a)

6. Tillhandahålla specifika detaljer eller omständigheter

 • "En särskild beskrivning av rummet"
  synonym:
 • särskilt(a)

Examples of using

I remember one fellow in particular.
Jag minns särskilt en karl.
Tom is very particular about his appearance.
Tom är väldigt noggrann med sitt utseende.
Are you doing anything in particular tonight?
Gör du nåt särskilt ikväll?