Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "part" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "del" till svenska språket

EnglishSwedish

Part

[Del]
/pɑrt/

noun

1. Something determined in relation to something that includes it

 • "He wanted to feel a part of something bigger than himself"
 • "I read a portion of the manuscript"
 • "The smaller component is hard to reach"
 • "The animal constituent of plankton"
  synonym:
 • part
 • ,
 • portion
 • ,
 • component part
 • ,
 • component
 • ,
 • constituent

1. Något bestämt i förhållande till något som inkluderar det

 • "Han ville känna sig som en del av något större än sig själv"
 • "Jag läste en del av manuskriptet"
 • "Den mindre komponenten är svår att nå"
 • "Den animaliska beståndsdelen i plankton"
  synonym:
 • del
 • ,
 • komponentdel
 • ,
 • komponent
 • ,
 • beståndsdel

2. Something less than the whole of a human artifact

 • "The rear part of the house"
 • "Glue the two parts together"
  synonym:
 • part
 • ,
 • portion

2. Något mindre än hela en mänsklig artefakt

 • "Husets bakre del"
 • "Limma ihop de två delarna"
  synonym:
 • del

3. A portion of a natural object

 • "They analyzed the river into three parts"
 • "He needed a piece of granite"
  synonym:
 • part
 • ,
 • piece

3. En del av ett naturligt föremål

 • "De analyserade floden i tre delar"
 • "Han behövde en bit granit"
  synonym:
 • del
 • ,
 • stycke

4. That which concerns a person with regard to a particular role or situation

 • "It requires vigilance on our part"
 • "They resisted every effort on his part"
  synonym:
 • part

4. Det som berör en person med hänsyn till en viss roll eller situation

 • "Det kräver vaksamhet från vår sida"
 • "De motstod alla ansträngningar från hans sida"
  synonym:
 • del

5. The extended spatial location of something

 • "The farming regions of france"
 • "Religions in all parts of the world"
 • "Regions of outer space"
  synonym:
 • region
 • ,
 • part

5. Den utökade rumsliga platsen för något

 • "Jordbruksregionerna i frankrike"
 • "Religioner i alla delar av världen"
 • "Regioner i yttre rymden"
  synonym:
 • region
 • ,
 • del

6. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

6. De åtgärder och aktiviteter som tilldelats eller krävs eller förväntas av en person eller grupp

 • "En lärares funktion"
 • "Regeringen måste göra sitt"
 • "Spela sin roll"
  synonym:
 • funktion
 • ,
 • kontor
 • ,
 • del
 • ,
 • roll

7. An actor's portrayal of someone in a play

 • "She played the part of desdemona"
  synonym:
 • character
 • ,
 • role
 • ,
 • theatrical role
 • ,
 • part
 • ,
 • persona

7. En skådespelares skildring av någon i en pjäs

 • "Hon spelade rollen som desdemona"
  synonym:
 • karaktär
 • ,
 • roll
 • ,
 • teaterroll
 • ,
 • del
 • ,
 • persona

8. Assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group

 • "He wanted his share in cash"
  synonym:
 • share
 • ,
 • portion
 • ,
 • part
 • ,
 • percentage

8. Tillgångar som tillhör eller beror på eller tillskjuts av en enskild person eller grupp

 • "Han ville ha sin del i kontanter"
  synonym:
 • dela
 • ,
 • del
 • ,
 • procent

9. One of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole

 • "The written part of the exam"
 • "The finance section of the company"
 • "The bbc's engineering division"
  synonym:
 • part
 • ,
 • section
 • ,
 • division

9. En av de portioner som något betraktas som uppdelat i och som tillsammans utgör en helhet

 • "Den skriftliga delen av provet"
 • "Företagets finanssektion"
 • "Bbc:s ingenjörsavdelning"
  synonym:
 • del
 • ,
 • avsnitt
 • ,
 • division

10. A line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions

 • "His part was right in the middle"
  synonym:
 • part
 • ,
 • parting

10. En linje av hårbotten som kan ses när delar av håret kammas i motsatta riktningar

 • "Hans del var precis i mitten"
  synonym:
 • del
 • ,
 • avsked

11. The melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music

 • "He tried to sing the tenor part"
  synonym:
 • part
 • ,
 • voice

11. Melodin som bärs av en viss röst eller instrument i polyfonisk musik

 • "Han försökte sjunga tenorstämman"
  synonym:
 • del
 • ,
 • röst

12. The part played by a person in bringing about a result

 • "I am proud of my contribution in advancing the project"
 • "They all did their share of the work"
  synonym:
 • contribution
 • ,
 • part
 • ,
 • share

12. Den roll som en person spelar för att åstadkomma ett resultat

 • "Jag är stolt över mitt bidrag till att främja projektet"
 • "De gjorde alla sin del av arbetet"
  synonym:
 • bidrag
 • ,
 • del
 • ,
 • dela

verb

1. Go one's own way

 • Move apart
 • "The friends separated after the party"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split

1. Gå sin egen väg

 • Flytta isär
 • "Vännerna separerade efter festen"
  synonym:
 • separat
 • ,
 • del
 • ,
 • dela

2. Discontinue an association or relation

 • Go different ways
 • "The business partners broke over a tax question"
 • "The couple separated after 25 years of marriage"
 • "My friend and i split up"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split up
 • ,
 • split
 • ,
 • break
 • ,
 • break up

2. Avbryt en förening eller relation

 • Gå olika vägar
 • "Affärspartnerna bröt över en skattefråga"
 • "Paret separerade efter 25 års äktenskap"
 • "Min vän och jag splittrades"
  synonym:
 • separat
 • ,
 • del
 • ,
 • dela upp
 • ,
 • dela
 • ,
 • bryta
 • ,
 • bryta upp

3. Leave

 • "The family took off for florida"
  synonym:
 • depart
 • ,
 • part
 • ,
 • start
 • ,
 • start out
 • ,
 • set forth
 • ,
 • set off
 • ,
 • set out
 • ,
 • take off

3. Lämna

 • "Familjen lyfte till florida"
  synonym:
 • avgå
 • ,
 • del
 • ,
 • börja
 • ,
 • framställa
 • ,
 • ge sig av
 • ,
 • sätta ut
 • ,
 • ta av

4. Come apart

 • "The two pieces that we had glued separated"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • divide
 • ,
 • part

4. Komma ifrån varandra

 • "De två bitarna som vi hade limmat separerade"
  synonym:
 • separat
 • ,
 • dela
 • ,
 • del

5. Force, take, or pull apart

 • "He separated the fighting children"
 • "Moses parted the red sea"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • disunite
 • ,
 • divide
 • ,
 • part

5. Tvinga, ta eller dra isär

 • "Han skilde de kämpande barnen åt"
 • "Moses delade röda havet"
  synonym:
 • separat
 • ,
 • splittra
 • ,
 • dela
 • ,
 • del

adverb

1. In part

 • In some degree
 • Not wholly
 • "I felt partly to blame"
 • "He was partially paralyzed"
  synonym:
 • partially
 • ,
 • partly
 • ,
 • part

1. Delvis

 • I någon grad
 • Inte helt
 • "Jag kände mig delvis skyldig"
 • "Han var delvis förlamad"
  synonym:
 • delvis
 • ,
 • del

Examples of using

Run over your part again before the rehearsal.
Spring över din del igen innan repetitionen.
They roped off part of the street.
De tog av en del av gatan.
These flowers are rare for that part of the country.
Dessa blommor är sällsynta för den delen av landet.