Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pain" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smärta" till svenska språket

EnglishSwedish

Pain

[Smärta]
/pen/

noun

1. A symptom of some physical hurt or disorder

 • "The patient developed severe pain and distension"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • hurting

1. Ett symptom på någon fysisk skada eller störning

 • "Patienten utvecklade svår smärta och utvidgning"
  synonym:
 • smärta
 • ,
 • sårar

2. Emotional distress

 • A fundamental feeling that people try to avoid
 • "The pain of loneliness"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • painfulness

2. Känslomässig ångest

 • En grundläggande känsla som människor försöker undvika
 • "Ensamhetens smärta"
  synonym:
 • smärta
 • ,
 • smärtsamhet

3. A somatic sensation of acute discomfort

 • "As the intensity increased the sensation changed from tickle to pain"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • pain sensation
 • ,
 • painful sensation

3. En somatisk känsla av akut obehag

 • "När intensiteten ökade förändrades känslan från kittling till smärta"
  synonym:
 • smärta
 • ,
 • smärtkänsla
 • ,
 • smärtsam känsla

4. A bothersome annoying person

 • "That kid is a terrible pain"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • pain in the neck
 • ,
 • nuisance

4. En besvärande irriterande person

 • "Den där ungen är en fruktansvärd smärta"
  synonym:
 • smärta
 • ,
 • smärta i nacken
 • ,
 • olägenhet

5. Something or someone that causes trouble

 • A source of unhappiness
 • "Washing dishes was a nuisance before we got a dish washer"
 • "A bit of a bother"
 • "He's not a friend, he's an infliction"
  synonym:
 • annoyance
 • ,
 • bother
 • ,
 • botheration
 • ,
 • pain
 • ,
 • infliction
 • ,
 • pain in the neck
 • ,
 • pain in the ass

5. Något eller någon som orsakar problem

 • En källa till olycka
 • "Att diska var till besvär innan vi fick en diskmaskin"
 • "Lite besvär"
 • "Han är inte en vän, han är en tillfogande"
  synonym:
 • irritation
 • ,
 • besvära
 • ,
 • besvär
 • ,
 • smärta
 • ,
 • tillfogande
 • ,
 • smärta i nacken
 • ,
 • smärta i röven

verb

1. Cause bodily suffering to and make sick or indisposed

  synonym:
 • trouble
 • ,
 • ail
 • ,
 • pain

1. Orsaka kroppsligt lidande och göra sjuk eller indisponerad

  synonym:
 • problem
 • ,
 • ail
 • ,
 • smärta

2. Cause emotional anguish or make miserable

 • "It pains me to see my children not being taught well in school"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • anguish
 • ,
 • hurt

2. Orsaka känslomässig ångest eller göra eländig

 • "Det smärtar mig att se mina barn inte undervisas bra i skolan"
  synonym:
 • smärta
 • ,
 • ångest
 • ,
 • skada

Examples of using

Tom has a low tolerance for pain.
Tom har låg tolerans för smärta.
My pain is excruciating.
Min smärta är olidlig.
Tom was racked with pain.
Tom var plågad av smärta.