Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pack" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pack" till svenska språket

EnglishSwedish

Pack

[Packa]
/pæk/

noun

1. A large indefinite number

 • "A battalion of ants"
 • "A multitude of tv antennas"
 • "A plurality of religions"
  synonym:
 • battalion
 • ,
 • large number
 • ,
 • multitude
 • ,
 • plurality
 • ,
 • pack

1. Ett stort obestämt tal

 • "En bataljon myror"
 • "En mängd tv-antenner"
 • "En mångfald av religioner"
  synonym:
 • bataljon
 • ,
 • stort antal
 • ,
 • mängd
 • ,
 • mångfald
 • ,
 • packa

2. A complete collection of similar things

  synonym:
 • pack

2. En komplett samling av liknande saker

  synonym:
 • packa

3. A convenient package or parcel (as of cigarettes or film)

  synonym:
 • pack

3. Ett bekvämt paket eller paket (från cigaretter eller film)

  synonym:
 • packa

4. An association of criminals

 • "Police tried to break up the gang"
 • "A pack of thieves"
  synonym:
 • gang
 • ,
 • pack
 • ,
 • ring
 • ,
 • mob

4. En sammanslutning av brottslingar

 • "Polisen försökte bryta upp gänget"
 • "Ett paket tjuvar"
  synonym:
 • gäng
 • ,
 • packa
 • ,
 • ring
 • ,
 • mob

5. An exclusive circle of people with a common purpose

  synonym:
 • clique
 • ,
 • coterie
 • ,
 • ingroup
 • ,
 • inner circle
 • ,
 • pack
 • ,
 • camp

5. En exklusiv krets av människor med ett gemensamt syfte

  synonym:
 • klick
 • ,
 • kotteri
 • ,
 • ingrupp
 • ,
 • inre cirkel
 • ,
 • packa
 • ,
 • läger

6. A group of hunting animals

  synonym:
 • pack

6. En grupp jaktdjur

  synonym:
 • packa

7. A cream that cleanses and tones the skin

  synonym:
 • pack
 • ,
 • face pack

7. En kräm som rengör och tonar huden

  synonym:
 • packa
 • ,
 • ansiktspack

8. A sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect

  synonym:
 • pack

8. Ett ark eller filt (antingen torrt eller vått) för att linda runt kroppen för dess terapeutiska effekt

  synonym:
 • packa

9. A bundle (especially one carried on the back)

  synonym:
 • pack

9. En bunt (särskilt en som bärs på baksidan)

  synonym:
 • packa

verb

1. Arrange in a container

 • "Pack the books into the boxes"
  synonym:
 • pack

1. Ordna i en behållare

 • "Packa böckerna i lådorna"
  synonym:
 • packa

2. Fill to capacity

 • "This singer always packs the concert halls"
 • "The murder trial packed the court house"
  synonym:
 • pack

2. Fyll till kapacitet

 • "Den här sångaren packar alltid konsertsalarna"
 • "Mordrättegången packade domstolshuset"
  synonym:
 • packa

3. Compress into a wad

 • "Wad paper into the box"
  synonym:
 • pack
 • ,
 • bundle
 • ,
 • wad
 • ,
 • compact

3. Komprimera till en vadd

 • "Vad papper i lådan"
  synonym:
 • packa
 • ,
 • bunt
 • ,
 • wad
 • ,
 • kompakt

4. Carry, as on one's back

 • "Pack your tents to the top of the mountain"
  synonym:
 • pack

4. Bär, som på ryggen

 • "Packa dina tält till toppen av berget"
  synonym:
 • packa

5. Set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome

 • "Pack a jury"
  synonym:
 • pack

5. Inrätta en kommitté eller ett lagstiftande organ med egna anhängare för att påverka resultatet

 • "Packa en jury"
  synonym:
 • packa

6. Have with oneself

 • Have on one's person
 • "She always takes an umbrella"
 • "I always carry money"
 • "She packs a gun when she goes into the mountains"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • pack
 • ,
 • take

6. Ha med sig själv

 • Ha på sin person
 • "Hon tar alltid ett paraply"
 • "Jag bär alltid pengar"
 • "Hon packar en pistol när hon går upp i bergen"
  synonym:
 • bära
 • ,
 • packa
 • ,
 • ta

7. Press tightly together or cram

 • "The crowd packed the auditorium"
  synonym:
 • throng
 • ,
 • mob
 • ,
 • pack
 • ,
 • pile
 • ,
 • jam

7. Tryck tätt ihop eller proppa

 • "Publiken packade auditoriet"
  synonym:
 • mylla
 • ,
 • mob
 • ,
 • packa
 • ,
 • hög
 • ,
 • sylt

8. Hike with a backpack

 • "Every summer they are backpacking in the rockies"
  synonym:
 • backpack
 • ,
 • pack

8. Vandra med ryggsäck

 • "Varje sommar backpackar de i klippiga bergen"
  synonym:
 • ryggsäck
 • ,
 • packa

9. Press down tightly

 • "Tamp the coffee grinds in the container to make espresso"
  synonym:
 • tamp down
 • ,
 • tamp
 • ,
 • pack

9. Tryck ner hårt

 • "Tamp kaffemalningarna i behållaren för att göra espresso"
  synonym:
 • trampa ner
 • ,
 • tamp
 • ,
 • packa

10. Seal with packing

 • "Pack the faucet"
  synonym:
 • pack

10. Försegla med packning

 • "Packa kranen"
  synonym:
 • packa

11. Have the property of being packable or of compacting easily

 • "This powder compacts easily"
 • "Such odd-shaped items do not pack well"
  synonym:
 • compact
 • ,
 • pack

11. Har egenskapen att vara packbar eller lätt att komprimera

 • "Detta pulver komprimeras lätt"
 • "Sådana udda föremål packar inte bra"
  synonym:
 • kompakt
 • ,
 • packa

12. Load with a pack

  synonym:
 • pack
 • ,
 • load down

12. Ladda med en packning

  synonym:
 • packa
 • ,
 • ladda ner

13. Treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood

 • "The nurse packed gauze in the wound"
 • "You had better pack your swollen ankle with ice"
  synonym:
 • pack

13. Behandla kroppen eller någon del av den genom att slå in den, som med filtar eller ark, och applicera kompresser på den, eller fylla den för att ge skydd, inneslutning eller terapi, eller för att absorbera blod

 • "Sjuksköterskan packade gasväv i såret"
 • "Du borde packa din svullna fotled med is"
  synonym:
 • packa

Examples of using

That story is a pack of lies.
Den historien är ett paket lögner.
Where is that new pack of cards?
Var är det där nya kortpaketet?
I want to buy a pack of cigarettes.
Jag vill köpa ett paket cigaretter.