Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "outstanding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "enastående" till svenska språket

EnglishSwedish

Outstanding

[Enastående]
/aʊtstændɪŋ/

adjective

1. Distinguished from others in excellence

 • "Did outstanding work in human relations"
 • "An outstanding war record"
  synonym:
 • outstanding

1. Skiljer sig från andra i excellens

 • "Gjorde enastående arbete i mänskliga relationer"
 • "Ett enastående krigsrekord"
  synonym:
 • enastående

2. Having a quality that thrusts itself into attention

 • "An outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"
 • "A new theory is the most prominent feature of the book"
 • "Salient traits"
 • "A spectacular rise in prices"
 • "A striking thing about picadilly circus is the statue of eros in the center"
 • "A striking resemblance between parent and child"
  synonym:
 • outstanding
 • ,
 • prominent
 • ,
 • salient
 • ,
 • spectacular
 • ,
 • striking

2. Att ha en egenskap som väcker uppmärksamhet

 • "Ett enastående faktum i vår tid är att nationer som förgiftats av antisemitism visade sig vara mindre lyckligt lottade när det gäller sin egen frihet"
 • "En ny teori är det mest framträdande inslaget i boken"
 • "Utmärkande drag"
 • "En spektakulär prishöjning"
 • "En slående sak med picadilly circus är statyn av eros i mitten"
 • "En slående likhet mellan förälder och barn"
  synonym:
 • enastående
 • ,
 • framträdande
 • ,
 • spektakulär
 • ,
 • slående

3. Owed as a debt

 • "Outstanding bills"
 • "The amount still owed"
 • "Undischarged debts"
  synonym:
 • outstanding
 • ,
 • owing(p)
 • ,
 • undischarged

3. Skyldig som skuld

 • "Utestående räkningar"
 • "Det belopp som fortfarande är skyldigt"
 • "Oavskrivna skulder"
  synonym:
 • enastående
 • ,
 • owing(p)
 • ,
 • ourladdad

4. Of major significance or importance

 • "A great work of art"
 • "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th centurey"
  synonym:
 • great
 • ,
 • outstanding

4. Av stor betydelse eller betydelse

 • "Ett stort konstverk"
 • "Einstein var en av 1900-talets enastående figurer"
  synonym:
 • jättebra
 • ,
 • enastående

Examples of using

Loneliness is the fate of all outstanding people.
Ensamhet är ödet för alla framstående människor.
Mr. Suzuki is an outstanding scientist.
Mr Suzuki är en enastående vetenskapsman.
Tom is an outstanding actor.
Tom är en enastående skådespelare.