Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "opinion" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "åsikt" till svenska språket

EnglishSwedish

Opinion

[Åsikt]
/əpɪnjən/

noun

1. A personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty

 • "My opinion differs from yours"
 • "I am not of your persuasion"
 • "What are your thoughts on haiti?"
  synonym:
 • opinion
 • ,
 • sentiment
 • ,
 • persuasion
 • ,
 • view
 • ,
 • thought

1. En personlig övertygelse eller dom som inte grundar sig på bevis eller säkerhet

 • "Min åsikt skiljer sig från din"
 • "Jag är inte av din övertygelse"
 • "Vad är dina tankar om haiti?"
  synonym:
 • åsikt
 • ,
 • känsla
 • ,
 • övertalning
 • ,
 • visa
 • ,
 • tänkte

2. A message expressing a belief about something

 • The expression of a belief that is held with confidence but not substantiated by positive knowledge or proof
 • "His opinions appeared frequently on the editorial page"
  synonym:
 • opinion
 • ,
 • view

2. Ett meddelande som uttrycker en tro om något

 • Uttrycket av en tro som hålls med tillförsikt men som inte styrks av positiv kunskap eller bevis
 • "Hans åsikter förekom ofta på redaktionssidan"
  synonym:
 • åsikt
 • ,
 • visa

3. A belief or sentiment shared by most people

 • The voice of the people
 • "He asked for a poll of public opinion"
  synonym:
 • public opinion
 • ,
 • popular opinion
 • ,
 • opinion
 • ,
 • vox populi

3. En tro eller känsla som delas av de flesta

 • Folkets röst
 • "Han bad om en opinionsundersökning"
  synonym:
 • allmänna opinionen
 • ,
 • populär åsikt
 • ,
 • åsikt
 • ,
 • vox populi

4. The legal document stating the reasons for a judicial decision

 • "Opinions are usually written by a single judge"
  synonym:
 • opinion
 • ,
 • legal opinion
 • ,
 • judgment
 • ,
 • judgement

4. Rättshandlingen som anger skälen för ett rättsligt beslut

 • "Åsikter skrivs vanligtvis av en enda domare"
  synonym:
 • åsikt
 • ,
 • juridiskt yttrande
 • ,
 • dom

5. The reason for a court's judgment (as opposed to the decision itself)

  synonym:
 • opinion
 • ,
 • ruling

5. Skälet till en domstols dom (i motsats till själva beslutet)

  synonym:
 • åsikt
 • ,
 • avgörande

6. A vague idea in which some confidence is placed

 • "His impression of her was favorable"
 • "What are your feelings about the crisis?"
 • "It strengthened my belief in his sincerity"
 • "I had a feeling that she was lying"
  synonym:
 • impression
 • ,
 • feeling
 • ,
 • belief
 • ,
 • notion
 • ,
 • opinion

6. En vag idé som man har ett visst förtroende för

 • "Hans intryck av henne var gynnsamt"
 • "Vad är dina känslor om krisen?"
 • "Det stärkte min tro på hans uppriktighet"
 • "Jag hade en känsla av att hon ljög"
  synonym:
 • intryck
 • ,
 • känsla
 • ,
 • tro
 • ,
 • föreställning
 • ,
 • åsikt

Examples of using

We'd all be interested in hearing your opinion.
Vi skulle alla vara intresserade av att höra din åsikt.
I respect your opinion.
Jag respekterar din åsikt.
In accordance with the public opinion poll of the Gallup university, 100% Americans think the world is younger than 100 years.
I enlighet med opinionsundersökningen från Gallup-universitetet tror 100% amerikaner att världen är yngre än 100 år.