Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "offset" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "offset" till svenska språket

EnglishSwedish

Offset

[Offset]
/ɔfsɛt/

noun

1. The time at which something is supposed to begin

 • "They got an early start"
 • "She knew from the get-go that he was the man for her"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • commencement
 • ,
 • first
 • ,
 • outset
 • ,
 • get-go
 • ,
 • start
 • ,
 • kickoff
 • ,
 • starting time
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

1. Den tid då något ska börja

 • "De fick en tidig start"
 • "Hon visste från början att han var mannen för henne"
  synonym:
 • början
 • ,
 • först
 • ,
 • ,
 • börja
 • ,
 • avspark
 • ,
 • starttid
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

2. A compensating equivalent

  synonym:
 • counterbalance
 • ,
 • offset

2. En kompenserande motsvarighet

  synonym:
 • motvikt
 • ,
 • offset

3. A horizontal branch from the base of plant that produces new plants from buds at its tips

  synonym:
 • stolon
 • ,
 • runner
 • ,
 • offset

3. En horisontell gren från basen av växten som producerar nya växter från knoppar vid dess spetsar

  synonym:
 • stolon
 • ,
 • löpare
 • ,
 • offset

4. A natural consequence of development

  synonym:
 • outgrowth
 • ,
 • branch
 • ,
 • offshoot
 • ,
 • offset

4. En naturlig följd av utveckling

  synonym:
 • utväxt
 • ,
 • gren
 • ,
 • utlöpare
 • ,
 • offset

5. A plate makes an inked impression on a rubber-blanketed cylinder, which in turn transfers it to the paper

  synonym:
 • offset
 • ,
 • offset printing

5. En platta gör ett färgat intryck på en cylinder med gummifilt, som i sin tur överför den till papperet

  synonym:
 • offset
 • ,
 • offsettryck

6. Structure where a wall or building narrows abruptly

  synonym:
 • set-back
 • ,
 • setoff
 • ,
 • offset

6. Struktur där en vägg eller byggnad smalnar av abrupt

  synonym:
 • bakslag
 • ,
 • kvittning
 • ,
 • offset

verb

1. Compensate for or counterbalance

 • "Offset deposits and withdrawals"
  synonym:
 • offset
 • ,
 • countervail

1. Kompensera för eller uppväga

 • "Offset insättningar och uttag"
  synonym:
 • offset
 • ,
 • motarbete

2. Make up for

 • "His skills offset his opponent's superior strength"
  synonym:
 • cancel
 • ,
 • offset
 • ,
 • set off

2. Kompensera för

 • "Hans färdigheter uppvägde hans motståndares överlägsna styrka"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • offset
 • ,
 • ge sig av

3. Cause (printed matter) to transfer or smear onto another surface

  synonym:
 • offset

3. Orsaka (trycksaker) att överföra eller smeta på en annan yta

  synonym:
 • offset

4. Create an offset in

 • "Offset a wall"
  synonym:
 • offset

4. Skapa en offset i

 • "Offset en vägg"
  synonym:
 • offset

5. Produce by offset printing

 • "Offset the conference proceedings"
  synonym:
 • offset

5. Producera genom offsettryck

 • "Kompensera konferenshandlingarna"
  synonym:
 • offset