Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "offensive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stötande" till svenska språket

EnglishSwedish

Offensive

[Offensiv]
/əfɛnsɪv/

noun

1. The action of attacking an enemy

  synonym:
 • offense
 • ,
 • offence
 • ,
 • offensive

1. Handlingen att attackera en fiende

  synonym:
 • kränkning
 • ,
 • brott
 • ,
 • offensiv

adjective

1. Violating or tending to violate or offend against

 • "Violative of the principles of liberty"
 • "Considered such depravity offensive against all laws of humanity"
  synonym:
 • offensive
 • ,
 • violative

1. Kränka eller tendera att kränka eller kränka

 • "Kränkande av frihetsprinciperna"
 • "Ansågs sådan fördärv stötande mot alla mänsklighetens lagar"
  synonym:
 • offensiv
 • ,
 • kränkande

2. For the purpose of attack rather than defense

 • "Offensive weapons"
  synonym:
 • offensive

2. I syfte att attackera snarare än försvar

 • "Offensiva vapen"
  synonym:
 • offensiv

3. Causing anger or annoyance

 • "Offensive remarks"
  synonym:
 • offensive

3. Orsakar ilska eller irritation

 • "Kränkande kommentarer"
  synonym:
 • offensiv

4. Morally offensive

 • "An unsavory reputation"
 • "An unsavory scandal"
  synonym:
 • unsavory
 • ,
 • unsavoury
 • ,
 • offensive

4. Moraliskt stötande

 • "Ett osmakligt rykte"
 • "En motbjudande skandal"
  synonym:
 • motbjudande
 • ,
 • offensiv

5. Unpleasant or disgusting especially to the senses

 • "Offensive odors"
  synonym:
 • offensive

5. Obehagligt eller äckligt speciellt för sinnena

 • "Stötande lukter"
  synonym:
 • offensiv

6. Substitute a harsher or distasteful term for a mild one

 • "`nigger' is a dysphemistic term for `african-american'"
  synonym:
 • dysphemistic
 • ,
 • offensive

6. Ersätt en hårdare eller osmaklig term med en mild

 • "`nigger' är en dysfemistisk term för `african-american'"
  synonym:
 • dysfemistisk
 • ,
 • offensiv

7. Causing or able to cause nausea

 • "A nauseating smell"
 • "Nauseous offal"
 • "A sickening stench"
  synonym:
 • nauseating
 • ,
 • nauseous
 • ,
 • noisome
 • ,
 • queasy
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • offensive
 • ,
 • sickening
 • ,
 • vile

7. Orsakar eller kan orsaka illamående

 • "En illamående lukt"
 • "Illamående slaktbiprodukter"
 • "En sjuklig stank"
  synonym:
 • kväljande
 • ,
 • illamående
 • ,
 • bullrig
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • offensiv
 • ,
 • sjukliggörande
 • ,
 • vidrig

Examples of using

The politician's speech was offensive.
Politikerns tal var kränkande.
Your attitude towards women is offensive.
Din inställning till kvinnor är kränkande.