Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obscure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "obskyr" till svenska språket

EnglishSwedish

Obscure

[Obskyr]
/əbskjʊr/

verb

1. Make less visible or unclear

 • "The stars are obscured by the clouds"
 • "The big elm tree obscures our view of the valley"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • befog
 • ,
 • becloud
 • ,
 • obnubilate
 • ,
 • haze over
 • ,
 • fog
 • ,
 • cloud
 • ,
 • mist

1. Göra mindre synlig eller oklar

 • "Stjärnorna skyms av molnen"
 • "Det stora almträdet skymmer vår utsikt över dalen"
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • befog
 • ,
 • becloud
 • ,
 • obnubilate
 • ,
 • dis över
 • ,
 • dimma
 • ,
 • moln

2. Make unclear, indistinct, or blurred

 • "Her remarks confused the debate"
 • "Their words obnubilate their intentions"
  synonym:
 • confuse
 • ,
 • blur
 • ,
 • obscure
 • ,
 • obnubilate

2. Göra otydlig, otydlig eller suddig

 • "Hennes kommentarer förvirrade debatten"
 • "Deras ord fördunklar deras avsikter"
  synonym:
 • förvirra
 • ,
 • oskärpa
 • ,
 • dunkla
 • ,
 • obnubilate

3. Make obscure or unclear

 • "The distinction was obscured"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • bedim
 • ,
 • overcloud

3. Göra obskyr eller oklar

 • "Särskiljningen var fördunklad"
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • bedim
 • ,
 • övermoln

4. Reduce a vowel to a neutral one, such as a schwa

  synonym:
 • obscure

4. Reducera en vokal till en neutral, till exempel en schwa

  synonym:
 • dunkla

5. Make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing

 • "A hidden message"
 • "A veiled threat"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • blot out
 • ,
 • obliterate
 • ,
 • veil
 • ,
 • hide

5. Göra otydlig eller omärklig genom att skymma eller dölja

 • "Ett dolt meddelande"
 • "Ett beslöjat hot"
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • utplåna
 • ,
 • slöja
 • ,
 • gömma sig

adjective

1. Not clearly understood or expressed

 • "An obscure turn of phrase"
 • "An impulse to go off and fight certain obscure battles of his own spirit"-anatole broyard
 • "Their descriptions of human behavior become vague, dull, and unclear"- p.a.sorokin
 • "Vague...forms of speech...have so long passed for mysteries of science"- john locke
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • vague

1. Inte klart förstått eller uttryckt

 • "En obskyr frasvändning"
 • "En impuls att gå iväg och utkämpa vissa obskyra strider av sin egen ande" -anatole broyard
 • "Deras beskrivningar av mänskligt beteende blir vaga, tråkiga och oklara" - pasorokin
 • "Vaga...former av tal...har så länge passerat för vetenskapens mysterier" - john locke
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • vag

2. Marked by difficulty of style or expression

 • "Much that was dark is now quite clear to me"
 • "Those who do not appreciate kafka's work say his style is obscure"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • obscure

2. Markerad av svårighetsgrad i stil eller uttryck

 • "Mycket som var mörkt är nu helt klart för mig"
 • "De som inte uppskattar kafkas arbete säger att hans stil är oklar"
  synonym:
 • mörk
 • ,
 • dunkla

3. Difficult to find

 • "Hidden valleys"
 • "A hidden cave"
 • "An obscure retreat"
  synonym:
 • hidden
 • ,
 • obscure

3. Svårt att hitta

 • "Dolda dalar"
 • "En gömd grotta"
 • "En obskyr reträtt"
  synonym:
 • gömd
 • ,
 • dunkla

4. Not famous or acclaimed

 • "An obscure family"
 • "Unsung heroes of the war"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unsung

4. Inte känd eller hyllad

 • "En obskyr familj"
 • "Osjungna krigets hjältar"
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • okänd
 • ,
 • obesjungen

5. Not drawing attention

 • "An unnoticeable cigarette burn on the carpet"
 • "An obscure flaw"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • unnoticeable

5. Inte dra uppmärksamhet

 • "En omärklig cigarettbränna på mattan"
 • "Ett dunkelt fel"
  synonym:
 • dunkla
 • ,
 • omärklig

6. Remote and separate physically or socially

 • "Existed over the centuries as a world apart"
 • "Preserved because they inhabited a place apart"- w.h.hudson
 • "Tiny isolated villages remote from centers of civilization"
 • "An obscure village"
  synonym:
 • apart(p)
 • ,
 • isolated
 • ,
 • obscure

6. Avlägsen och separat fysiskt eller socialt

 • "Existerade under århundradena som en värld åtskild"
 • "Bevaras eftersom de bebodde en plats åtskild" - whhudson
 • "Små isolerade byar avlägsna från civilisationscentra"
 • "En obskyr by"
  synonym:
 • apart(p)
 • ,
 • isolerad
 • ,
 • dunkla

Examples of using

It's still obscure to me.
Det är fortfarande dunkelt för mig.
The sky is obscure, I can see no star.
Himlen är oklar, jag kan inte se någon stjärna.
It's quite obscure what this sentence means.
Det är ganska dunkelt vad den här meningen betyder.