Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "notice" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "notice" till svenska språket

EnglishSwedish

Notice

[Meddelande]
/noʊtəs/

noun

1. An announcement containing information about an event

 • "You didn't give me enough notice"
 • "An obituary notice"
 • "A notice of sale
  synonym:
 • notice

1. Ett meddelande som innehåller information om en händelse

 • "Du gav mig inte tillräckligt med besked"
 • "Ett dödsannonsmeddelande"
 • "Ett meddelande om försäljning
  synonym:
 • meddelande

2. The act of noticing or paying attention

 • "He escaped the notice of the police"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • observation
 • ,
 • observance

2. Handlingen att lägga märke till eller uppmärksamma

 • "Han undkom polisens besked"
  synonym:
 • meddelande
 • ,
 • observation
 • ,
 • iakttagande

3. A request for payment

 • "The notification stated the grace period and the penalties for defaulting"
  synonym:
 • notification
 • ,
 • notice

3. En begäran om betalning

 • "I anmälan angavs fristen och påföljderna för försummelse"
  synonym:
 • anmälan
 • ,
 • meddelande

4. Advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement of contract

 • "We received a notice to vacate the premises"
 • "He gave notice two months before he moved"
  synonym:
 • notice

4. Förhandsanmälan (vanligtvis skriftlig) om avsikten att frånträda ett avtalsarrangemang

 • "Vi fick ett meddelande om att lämna lokalen"
 • "Han gav besked två månader innan han flyttade"
  synonym:
 • meddelande

5. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

5. En skylt uppsatt på allmän plats som annons

 • "En affisch annonserade om de kommande attraktionerna"
  synonym:
 • affisch
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • plakat
 • ,
 • meddelande
 • ,
 • räkning
 • ,
 • kort

6. Polite or favorable attention

 • "His hard work soon attracted the teacher's notice"
  synonym:
 • notice

6. Artig eller gynnsam uppmärksamhet

 • "Hans hårda arbete väckte snart lärarens uppmärksamhet"
  synonym:
 • meddelande

7. A short critical review

 • "The play received good notices"
  synonym:
 • notice

7. En kort kritisk granskning

 • "Pjäsen fick goda notiser"
  synonym:
 • meddelande

verb

1. Discover or determine the existence, presence, or fact of

 • "She detected high levels of lead in her drinking water"
 • "We found traces of lead in the paint"
  synonym:
 • detect
 • ,
 • observe
 • ,
 • find
 • ,
 • discover
 • ,
 • notice

1. Upptäck eller bestäm existensen, närvaron eller faktumet av

 • "Hon upptäckte höga halter av bly i sitt dricksvatten"
 • "Vi hittade spår av bly i färgen"
  synonym:
 • upptäcka
 • ,
 • observera
 • ,
 • hitta
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • meddelande

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Lägg märke till eller uppfatta

 • "Hon noterade att någon följde efter henne"
 • "Markera mina ord"
  synonym:
 • meddelande
 • ,
 • markera
 • ,
 • notera

3. Make or write a comment on

 • "He commented the paper of his colleague"
  synonym:
 • comment
 • ,
 • notice
 • ,
 • remark
 • ,
 • point out

3. Göra eller skriva en kommentar på

 • "Han kommenterade sin kollegas tidning"
  synonym:
 • kommentera
 • ,
 • meddelande
 • ,
 • anmärkning
 • ,
 • peka ut

4. Express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with

 • "He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway"
 • "She acknowledged his complement with a smile"
 • "It is important to acknowledge the work of others in one's own writing"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • acknowledge

4. Uttryckligt erkännande av närvaron eller existensen av, eller bekantskap med

 • "Han erkänner aldrig sina kollegor när de stöter på honom i korridoren"
 • "Hon erkände hans komplement med ett leende"
 • "Det är viktigt att erkänna andras arbete i sitt eget skrivande"
  synonym:
 • meddelande
 • ,
 • erkänna

Examples of using

I didn't notice anything suspicious.
Jag märkte inget misstänkt.
Tom didn't even notice that Mary was flirting with him.
Tom märkte inte ens att Mary flirtade med honom.
Tom didn't notice that Mary was flirting with him.
Tom märkte inte att Mary flirtade med honom.