Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "new" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ny" till svenska språket

EnglishSwedish

New

[Ny]
/nu/

adjective

1. Not of long duration

 • Having just (or relatively recently) come into being or been made or acquired or discovered
 • "A new law"
 • "New cars"
 • "A new comet"
 • "A new friend"
 • "A new year"
 • "The new world"
  synonym:
 • new

1. Inte av lång varaktighet

 • Att just (eller relativt nyligen) ha kommit till eller gjorts eller förvärvats eller upptäckts
 • "En ny lag"
 • "Nya bilar"
 • "En ny komet"
 • "En ny vän"
 • "Ett nytt år"
 • "Den nya världen"
  synonym:
 • ny

2. Original and of a kind not seen before

 • "The computer produced a completely novel proof of a well-known theorem"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • new
 • ,
 • novel

2. Original och av ett slag som inte setts tidigare

 • "Datorn producerade ett helt nytt bevis på ett välkänt teorem"
  synonym:
 • färsk
 • ,
 • ny
 • ,
 • roman

3. Lacking training or experience

 • "The new men were eager to fight"
 • "Raw recruits"
  synonym:
 • raw
 • ,
 • new

3. Saknar utbildning eller erfarenhet

 • "De nya männen var ivriga att slåss"
 • "Råa rekryter"
  synonym:
 • ,
 • ny

4. Having no previous example or precedent or parallel

 • "A time of unexampled prosperity"
  synonym:
 • new
 • ,
 • unexampled

4. Har inget tidigare exempel eller prejudikat eller parallell

 • "En tid av oexempel välstånd"
  synonym:
 • ny
 • ,
 • utan exempel

5. Other than the former one(s)

 • Different
 • "They now have a new leaders"
 • "My new car is four years old but has only 15,000 miles on it"
 • "Ready to take a new direction"
  synonym:
 • new(a)

5. Annat än det/de förra

 • Olika
 • "De har nu nya ledare"
 • "Min nya bil är fyra år gammal men har bara 15 000 mil på sig"
 • "Redo att ta en ny riktning"
  synonym:
 • nytt(a)

6. Unaffected by use or exposure

 • "It looks like new"
  synonym:
 • new

6. Opåverkad av användning eller exponering

 • "Det ser ut som nytt"
  synonym:
 • ny

7. (of a new kind or fashion) gratuitously new

 • "Newfangled ideas"
 • "She buys all these new-fangled machines and never uses them"
  synonym:
 • newfangled
 • ,
 • new

7. (av ett nytt slag eller mode) gratis nytt

 • "Nymodiga idéer"
 • "Hon köper alla dessa nymodiga maskiner och använder dem aldrig"
  synonym:
 • nymodig
 • ,
 • ny

8. In use after medieval times

 • "New eqyptian was the language of the 18th to 21st dynasties"
  synonym:
 • New

8. I bruk efter medeltiden

 • "Nya ekyptiska var språket för de 18:e till 21:a dynastierna"
  synonym:
 • Ny

9. Used of a living language

 • Being the current stage in its development
 • "Modern english"
 • "New hebrew is israeli hebrew"
  synonym:
 • Modern
 • ,
 • New

9. Används av ett levande språk

 • Att vara det nuvarande stadiet i dess utveckling
 • "Modern engelska"
 • "Ny hebreiska är israelisk hebreiska"
  synonym:
 • Modern
 • ,
 • Ny

10. (of crops) harvested at an early stage of development

 • Before complete maturity
 • "New potatoes"
 • "Young corn"
  synonym:
 • new
 • ,
 • young

10. (av grödor) skördas i ett tidigt utvecklingsstadium

 • Före fullständig mognad
 • "Nypotatis"
 • "Ung majs"
  synonym:
 • ny
 • ,
 • ung

11. Unfamiliar

 • "New experiences"
 • "Experiences new to him"
 • "Errors of someone new to the job"
  synonym:
 • new

11. Obekant

 • "Nya upplevelser"
 • "Upplevelser nya för honom"
 • "Fel av någon ny på jobbet"
  synonym:
 • ny

adverb

1. Very recently

 • "They are newly married"
 • "Newly raised objections"
 • "A newly arranged hairdo"
 • "Grass new washed by the rain"
 • "A freshly cleaned floor"
 • "We are fresh out of tomatoes"
  synonym:
 • newly
 • ,
 • freshly
 • ,
 • fresh
 • ,
 • new

1. Alldeles nyligen

 • "De är nygifta"
 • "Nyligen framförda invändningar"
 • "En nyarrangerad frisyr"
 • "Gräs nytt tvättat av regnet"
 • "Ett nystädat golv"
 • "Vi är färska av tomater"
  synonym:
 • ny
 • ,
 • nyblivet
 • ,
 • färsk

Examples of using

The new constitution will not solve the problems of Egypt.
Den nya konstitutionen kommer inte att lösa Egyptens problem.
Do you think the judge will reverse his decision when he hears the new evidence?
Tror du att domaren kommer att upphäva sitt beslut när han hör de nya bevisen?
I bought a new safety razor.
Jag köpte en ny rakhyvel.