Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neuropathy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "neuropati" till svenska språket

EnglishSwedish

Neuropathy

[Neuropati]
/nʊroʊpæθi/

noun

1. Any pathology of the peripheral nerves

    synonym:
  • neuropathy

1. Eventuell patologi hos de perifera nerverna

    synonym:
  • neuropati