Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "network" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nätverk" till svenska språket

EnglishSwedish

Network

[Nätverk]
/nɛtwərk/

noun

1. An interconnected system of things or people

 • "He owned a network of shops"
 • "Retirement meant dropping out of a whole network of people who had been part of my life"
 • "Tangled in a web of cloth"
  synonym:
 • network
 • ,
 • web

1. Ett sammankopplat system av saker eller människor

 • "Han ägde ett nätverk av butiker"
 • "Pensionering innebar att hoppa av ett helt nätverk av människor som hade varit en del av mitt liv"
 • "Trasslat i ett tygnät"
  synonym:
 • nätverk
 • ,
 • webb

2. (broadcasting) a communication system consisting of a group of broadcasting stations that all transmit the same programs

 • "The networks compete to broadcast important sports events"
  synonym:
 • network

2. (sändning) ett kommunikationssystem som består av en grupp sändningsstationer som alla sänder samma program

 • "Nätverken tävlar om att sända viktiga sportevenemang"
  synonym:
 • nätverk

3. An open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals

  synonym:
 • net
 • ,
 • network
 • ,
 • mesh
 • ,
 • meshing
 • ,
 • meshwork

3. Ett öppet tyg av snöre eller rep eller tråd som vävs samman med jämna mellanrum

  synonym:
 • netto
 • ,
 • nätverk
 • ,
 • mesh
 • ,
 • ingrepp
 • ,
 • meshwork

4. A system of intersecting lines or channels

 • "A railroad network"
 • "A network of canals"
  synonym:
 • network

4. Ett system av korsande linjer eller kanaler

 • "Ett järnvägsnät"
 • "Ett nätverk av kanaler"
  synonym:
 • nätverk

5. (electronics) a system of interconnected electronic components or circuits

  synonym:
 • network
 • ,
 • electronic network

5. (elektronik) ett system av sammankopplade elektroniska komponenter eller kretsar

  synonym:
 • nätverk
 • ,
 • elektroniskt nätverk

verb

1. Communicate with and within a group

 • "You have to network if you want to get a good job"
  synonym:
 • network

1. Kommunicera med och inom en grupp

 • "Du måste nätverka om du vill få ett bra jobb"
  synonym:
 • nätverk

Examples of using

How to use a router to limit network speed ?
Hur använder man en router för att begränsa nätverkshastigheten ?
Many libraries also provide wireless local area network.
Många bibliotek tillhandahåller också trådlöst lokalt nätverk.