Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "net" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nät" till svenska språket

EnglishSwedish

Net

[Net]
/nɛt/

noun

1. A computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the tcp/ip network protocols to facilitate data transmission and exchange

  synonym:
 • internet
 • ,
 • net
 • ,
 • cyberspace

1. Ett datornätverk bestående av ett världsomspännande nätverk av datornätverk som använder tcp/ip-nätverksprotokollen för att underlätta dataöverföring och utbyte

  synonym:
 • internet
 • ,
 • netto
 • ,
 • cyberrymden

2. A trap made of netting to catch fish or birds or insects

  synonym:
 • net

2. En fälla gjord av nät för att fånga fisk eller fåglar eller insekter

  synonym:
 • netto

3. The excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)

  synonym:
 • net income
 • ,
 • net
 • ,
 • net profit
 • ,
 • lucre
 • ,
 • profit
 • ,
 • profits
 • ,
 • earnings

3. Överskottet av intäkter jämfört med utgifter under en given tidsperiod (inklusive avskrivningar och andra icke-kontanta kostnader)

  synonym:
 • nettoinkomst
 • ,
 • netto
 • ,
 • nettovinst
 • ,
 • lucre
 • ,
 • vinst
 • ,
 • vinster
 • ,
 • inkomster

4. A goal lined with netting (as in soccer or hockey)

  synonym:
 • net

4. Ett mål kantat av nät (som i fotboll eller hockey)

  synonym:
 • netto

5. Game equipment consisting of a strip of netting dividing the playing area in tennis or badminton

  synonym:
 • net

5. Spelutrustning som består av en nätremsa som delar upp spelområdet i tennis eller badminton

  synonym:
 • netto

6. An open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals

  synonym:
 • net
 • ,
 • network
 • ,
 • mesh
 • ,
 • meshing
 • ,
 • meshwork

6. Ett öppet tyg av snöre eller rep eller tråd som vävs samman med jämna mellanrum

  synonym:
 • netto
 • ,
 • nätverk
 • ,
 • mesh
 • ,
 • ingrepp
 • ,
 • meshwork

verb

1. Make as a net profit

 • "The company cleared $1 million"
  synonym:
 • net
 • ,
 • sack
 • ,
 • sack up
 • ,
 • clear

1. Göra som en nettovinst

 • "Företaget rensade $1 miljon"
  synonym:
 • netto
 • ,
 • säck
 • ,
 • säcka upp
 • ,
 • rensa

2. Yield as a net profit

 • "This sale netted me $1 million"
  synonym:
 • net
 • ,
 • clear

2. Avkastning som nettovinst

 • "Den här försäljningen gav mig $1 miljon"
  synonym:
 • netto
 • ,
 • rensa

3. Construct or form a web, as if by weaving

  synonym:
 • web
 • ,
 • net

3. Konstruera eller forma en väv, som genom att väva

  synonym:
 • webb
 • ,
 • netto

4. Catch with a net

 • "Net a fish"
  synonym:
 • net
 • ,
 • nett

4. Fånga med ett nät

 • "Nät en fisk"
  synonym:
 • netto
 • ,
 • nett

adjective

1. Remaining after all deductions

 • "Net profit"
  synonym:
 • net
 • ,
 • nett

1. Kvar efter alla avdrag

 • "Nettovinst"
  synonym:
 • netto
 • ,
 • nett

2. Conclusive in a process or progression

 • "The final answer"
 • "A last resort"
 • "The net result"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • net

2. Avgörande i en process eller progression

 • "Det slutliga svaret"
 • "En sista utväg"
 • "Nettoresultatet"
  synonym:
 • final
 • ,
 • sista
 • ,
 • netto

Examples of using

It's dangerous to perform this acrobatic act without a safety net.
Det är farligt att utföra denna akrobatiska handling utan skyddsnät.
The net weight is three kilograms.
Nettovikten är tre kilogram.
What was your net profit last year?
Vad var din nettovinst förra året?