Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neglect" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "försumma" till svenska språket

EnglishSwedish

Neglect

[Försumma]
/nəglɛkt/

noun

1. Lack of attention and due care

  synonym:
 • disregard
 • ,
 • neglect

1. Bristande uppmärksamhet och vederbörlig omsorg

  synonym:
 • bortse från
 • ,
 • försumma

2. The state of something that has been unused and neglected

 • "The house was in a terrible state of neglect"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • disuse

2. Tillståndet för något som har varit oanvänt och försummat

 • "Huset var i ett fruktansvärt tillstånd av försummelse"
  synonym:
 • försumma
 • ,
 • ta bort

3. Willful lack of care and attention

  synonym:
 • disregard
 • ,
 • neglect

3. Avsiktlig brist på omsorg och uppmärksamhet

  synonym:
 • bortse från
 • ,
 • försumma

4. The trait of neglecting responsibilities and lacking concern

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • neglect
 • ,
 • neglectfulness

4. Egenskapen att försumma ansvar och sakna oro

  synonym:
 • försumlighet
 • ,
 • försumma
 • ,
 • försummelse

5. Failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • carelessness
 • ,
 • neglect
 • ,
 • nonperformance

5. Underlåtenhet att agera med den försiktighet som en rimlig person skulle utöva under samma omständigheter

  synonym:
 • försumlighet
 • ,
 • slarv
 • ,
 • försumma
 • ,
 • bristande prestation

verb

1. Leave undone or leave out

 • "How could i miss that typo?"
 • "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • pretermit
 • ,
 • omit
 • ,
 • drop
 • ,
 • miss
 • ,
 • leave out
 • ,
 • overlook
 • ,
 • overleap

1. Lämna ogjort eller lämna utanför

 • "Hur kunde jag missa det stavfelet?"
 • "Arbetarna på transportbandet missar en av tio"
  synonym:
 • försumma
 • ,
 • förtid
 • ,
 • utelämna
 • ,
 • släppa
 • ,
 • fröken
 • ,
 • lämna utanför
 • ,
 • utsikt
 • ,
 • överlappa

2. Fail to do something

 • Leave something undone
 • "She failed to notice that her child was no longer in his crib"
 • "The secretary failed to call the customer and the company lost the account"
  synonym:
 • fail
 • ,
 • neglect

2. Misslyckas med att göra något

 • Lämna något ogjort
 • "Hon märkte inte att hennes barn inte längre låg i hans spjälsäng"
 • "Sekreteraren misslyckades med att ringa kunden och företaget förlorade kontot"
  synonym:
 • misslyckas
 • ,
 • försumma

3. Fail to attend to

 • "He neglects his children"
  synonym:
 • neglect

3. Misslyckas med att ta hand om

 • "Han försummar sina barn"
  synonym:
 • försumma

4. Give little or no attention to

 • "Disregard the errors"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • ignore
 • ,
 • disregard

4. Ge liten eller ingen uppmärksamhet åt

 • "Bortse från felen"
  synonym:
 • försumma
 • ,
 • ignorera
 • ,
 • bortse från

Examples of using

The house shows signs of neglect.
Huset visar tecken på vanvård.
Perpetual devotion to what a man calls his business, is only to be sustained by perpetual neglect of many other things.
Evig hängivenhet till vad en man kallar sin verksamhet, är bara att upprätthållas av evig försummelse av många andra saker.
Some students neglect their studies in favor of sports.
Vissa elever försummar sina studier till förmån för idrott.