Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "needle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nål" till svenska språket

EnglishSwedish

Needle

[Nål]
/nidəl/

noun

1. The leaf of a conifer

  synonym:
 • acerate leaf
 • ,
 • needle

1. Bladet av ett barrträd

  synonym:
 • skärblad
 • ,
 • nål

2. A slender pointer for indicating the reading on the scale of a measuring instrument

  synonym:
 • needle

2. En smal pekare för att indikera avläsningen på skalan av ett mätinstrument

  synonym:
 • nål

3. A sharp pointed implement (usually steel)

  synonym:
 • needle

3. Ett skarpt spetsigt redskap (vanligtvis stål)

  synonym:
 • nål

4. A stylus that formerly made sound by following a groove in a phonograph record

  synonym:
 • phonograph needle
 • ,
 • needle

4. En penna som tidigare gjorde ljud genom att följa ett spår i en fonografskiva

  synonym:
 • fonografnål
 • ,
 • nål

verb

1. Goad or provoke,as by constant criticism

 • "He needled her with his sarcastic remarks"
  synonym:
 • needle
 • ,
 • goad

1. Goad eller provocera,som genom ständig kritik

 • "Han nålade henne med sina sarkastiska kommentarer"
  synonym:
 • nål
 • ,
 • goad

2. Prick with a needle

  synonym:
 • needle

2. Stick med en nål

  synonym:
 • nål

Examples of using

The needle is pointing toward the north.
Nålen pekar mot norr.
Have you got needle and thread?
Har du fått nål och tråd?
Do you have needle and thread?
Har du nål och tråd?