Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "near" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nära" till svenska språket

EnglishSwedish

Near

[Nära]
/nɪr/

verb

1. Move towards

 • "We were approaching our destination"
 • "They are drawing near"
 • "The enemy army came nearer and nearer"
  synonym:
 • approach
 • ,
 • near
 • ,
 • come on
 • ,
 • go up
 • ,
 • draw near
 • ,
 • draw close
 • ,
 • come near

1. Flytta mot

 • "Vi närmade oss vår destination"
 • "De närmar sig"
 • "Fiendens armé kom närmare och närmare"
  synonym:
 • förhållningssätt
 • ,
 • nära
 • ,
 • kom igen
 • ,
 • gå upp
 • ,
 • dra nära
 • ,
 • kom nära

adjective

1. Not far distant in time or space or degree or circumstances

 • "Near neighbors"
 • "In the near future"
 • "They are near equals"
 • "His nearest approach to success"
 • "A very near thing"
 • "A near hit by the bomb"
 • "She was near tears"
 • "She was close to tears"
 • "Had a close call"
  synonym:
 • near
 • ,
 • close
 • ,
 • nigh

1. Inte långt borta i tid eller rum eller grad eller omständigheter

 • "Nära grannar"
 • "Inom en snar framtid"
 • "De är nära jämlikar"
 • "Hans närmaste inställning till framgång"
 • "En mycket nära sak"
 • "En nästan träffad av bomben"
 • "Hon var nära tårar"
 • "Hon var nära tårar"
 • "Hade ett nära samtal"
  synonym:
 • nära
 • ,
 • stäng

2. Being on the left side

 • "The near or nigh horse is the one on the left"
 • "The animal's left side is its near or nigh side"
  synonym:
 • near(a)
 • ,
 • nigh(a)

2. Att vara på vänster sida

 • "När- eller närhästen är den till vänster"
 • "Djurets vänstra sida är dess när- eller närsida"
  synonym:
 • nära(a)

3. Closely resembling the genuine article

 • "Near beer"
 • "A dress of near satin"
  synonym:
 • near

3. Liknar den äkta artikeln

 • "Nära öl"
 • "En klänning av nära satin"
  synonym:
 • nära

4. Giving or spending with reluctance

 • "Our cheeseparing administration"
 • "Very close (or near) with his money"
 • "A penny-pinching miserly old man"
  synonym:
 • cheeseparing
 • ,
 • close
 • ,
 • near
 • ,
 • penny-pinching
 • ,
 • skinny

4. Att ge eller spendera med motvilja

 • "Vår ostskötselförvaltning"
 • "Mycket nära (eller nära) med sina pengar"
 • "En snål gammal man"
  synonym:
 • ostparning
 • ,
 • stäng
 • ,
 • nära
 • ,
 • penny-pinching
 • ,
 • mager

5. With or in a close or intimate relationship

 • "A good friend"
 • "My sisters and brothers are near and dear"
  synonym:
 • dear
 • ,
 • good
 • ,
 • near

5. Med eller i ett nära eller intimt förhållande

 • "En god vän"
 • "Mina systrar och bröder är nära och kära"
  synonym:
 • kära
 • ,
 • bra
 • ,
 • nära

6. Very close in resemblance

 • "Sketched in an approximate likeness"
 • "A near likeness"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • near

6. Mycket nära i likhet

 • "Skissade i en ungefärlig likhet"
 • "En nära likhet"
  synonym:
 • ungefärlig
 • ,
 • nära

adverb

1. Near in time or place or relationship

 • "As the wedding day drew near"
 • "Stood near the door"
 • "Don't shoot until they come near"
 • "Getting near to the true explanation"
 • "Her mother is always near"
 • "The end draws nigh"
 • "The bullet didn't come close"
 • "Don't get too close to the fire"
  synonym:
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • close

1. Nära i tid eller plats eller relation

 • "När bröllopsdagen närmade sig"
 • "Stod nära dörren"
 • "Skjut inte förrän de kommer nära"
 • "Att komma nära den sanna förklaringen"
 • "Hennes mamma är alltid nära"
 • "Slutet närmar sig"
 • "Kulan kom inte nära"
 • "Kom inte för nära elden"
  synonym:
 • nära
 • ,
 • stäng

2. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

2. (av handlingar eller tillstånd) något mindre än eller inte riktigt genomförda

 • Alla utom
 • "Jobbet är (bara) om gjort"
 • "Bebisen sov nästan när larmet ljöd"
 • "Vi är nästan klara"
 • "Bilen körde nästan ner henne"
 • "Han svimmade nästan"
 • "Pratade i nästan 2 timmar"
 • "Inspelningen är nästan perfekt"
 • "Nästan alla parter skrev på kontraktet"
 • "Jag var nästan utmattad av löpningen"
 • "De flesta är överens"
  synonym:
 • om
 • ,
 • nästan
 • ,
 • mest
 • ,
 • nära
 • ,
 • praktiskt taget

Examples of using

Your end is near.
Ditt slut är nära.
Give me a reading on that meter near the boiler.
Ge mig en avläsning på den mätaren nära pannan.
I live quite near here.
Jag bor ganska nära här.