Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mushroom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "svamp" till svenska språket

EnglishSwedish

Mushroom

[Svamp]
/məʃrum/

noun

1. Common name for an edible agaric (contrasting with the inedible toadstool)

  synonym:
 • mushroom

1. Vanligt namn för en ätbar agaric (i motsats till den oätliga paddpallen)

  synonym:
 • svamp

2. Mushrooms and related fleshy fungi (including toadstools, puffballs, morels, coral fungi, etc.)

  synonym:
 • mushroom

2. Svampar och besläktade köttiga svampar (inbegripet paddsvampar, puffbollar, murklor, korallsvampar osv.)

  synonym:
 • svamp

3. Any of various fleshy fungi of the subdivision basidiomycota consisting of a cap at the end of a stem arising from an underground mycelium

  synonym:
 • mushroom

3. Någon av olika köttiga svampar i underavdelningen basidiomycota som består av ett lock i slutet av en stjälk som härrör från ett underjordiskt mycel

  synonym:
 • svamp

4. A large cloud of rubble and dust shaped like a mushroom and rising into the sky after an explosion (especially of a nuclear bomb)

  synonym:
 • mushroom
 • ,
 • mushroom cloud
 • ,
 • mushroom-shaped cloud

4. Ett stort moln av spillror och damm format som en svamp och stiger upp i himlen efter en explosion (särskilt av en kärnvapenbomb)

  synonym:
 • svamp
 • ,
 • svampmoln
 • ,
 • svampformat moln

5. Fleshy body of any of numerous edible fungi

  synonym:
 • mushroom

5. Köttig kropp av någon av många ätbara svampar

  synonym:
 • svamp

verb

1. Pick or gather mushrooms

 • "We went mushrooming in the fall"
  synonym:
 • mushroom

1. Plocka eller samla svamp

 • "Vi gick i svamp på hösten"
  synonym:
 • svamp

2. Grow and spread fast

 • "The problem mushroomed"
  synonym:
 • mushroom

2. Växa och spridas snabbt

 • "Problemet svamlade"
  synonym:
 • svamp

Examples of using

Any mushroom can be eaten, but some only once.
Vilken svamp som helst kan ätas, men vissa bara en gång.
You can eat any mushroom once.
Du kan äta vilken svamp som helst en gång.
"Can I eat this mushroom?" "You can eat anything one time."
"Kan jag äta den här svampen?" "Du kan äta vad som helst en gång."