Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "multiplication" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "multiplikation" till svenska språket

EnglishSwedish

Multiplication

[Multiplikation]
/məltəpləkeʃən/

noun

1. The act of producing offspring or multiplying by such production

  synonym:
 • generation
 • ,
 • multiplication
 • ,
 • propagation

1. Handlingen att producera avkomma eller föröka sig genom sådan produktion

  synonym:
 • generation
 • ,
 • multiplikation
 • ,
 • förökning

2. A multiplicative increase

 • "Repeated copying leads to a multiplication of errors"
 • "This multiplication of cells is a natural correlate of growth"
  synonym:
 • multiplication

2. En multiplikativ ökning

 • "Upprepad kopiering leder till en multiplikation av fel"
 • "Denna multiplikation av celler är en naturlig korrelation av tillväxt"
  synonym:
 • multiplikation

3. An arithmetic operation that is the inverse of division

 • The product of two numbers is computed
 • "The multiplication of four by three gives twelve"
 • "Four times three equals twelve"
  synonym:
 • multiplication
 • ,
 • times

3. En aritmetisk operation som är inversen av division

 • Produkten av två siffror beräknas
 • "Multiplikationen av fyra med tre ger tolv"
 • "Fyra gånger tre är lika med tolv"
  synonym:
 • multiplikation
 • ,
 • gånger

Examples of using

Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities.
Civilisationen är den gränslösa multiplikationen av onödiga nödvändigheter.
The children are learning the multiplication tables by heart.
Barnen lär sig multiplikationstabellerna utantill.