Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "most" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mest" till svenska språket

EnglishSwedish

Most

[Mest]
/moʊst/

adjective

1. (superlative of `many' used with count nouns and often preceded by `the') quantifier meaning the greatest in number

 • "Who has the most apples?"
 • "Most people like eggs"
 • "Most fishes have fins"
  synonym:
 • most(a)

1. (superlativ av `many' som används med räknesubstantiv och ofta föregås av `the') kvantifierare som betyder störst i antal

 • "Vem har flest äpplen?"
 • "De flesta gillar ägg"
 • "De flesta fiskar har fenor"
  synonym:
 • most(a)

2. The superlative of `much' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'

 • A quantifier meaning the greatest in amount or extent or degree
 • "Made the most money he could"
 • "What attracts the most attention?"
 • "Made the most of a bad deal"
  synonym:
 • most(a)

2. Superlativet av `much' som kan användas med masssubstantiv och brukar föregås av `the'

 • En kvantifierare som betyder störst i mängd eller omfattning eller grad
 • "Gjorde mest pengar han kunde"
 • "Vad drar mest uppmärksamhet?"
 • "Gjorde det mesta av en dålig affär"
  synonym:
 • most(a)

adverb

1. Used to form the superlative

 • "The king cobra is the most dangerous snake"
  synonym:
 • most
 • ,
 • to the highest degree

1. Används för att bilda superlativ

 • "Kungskobran är den farligaste ormen"
  synonym:
 • mest
 • ,
 • i högsta grad

2. Very

 • "A most welcome relief"
  synonym:
 • most

2. Väldigt

 • "En mycket välkommen lättnad"
  synonym:
 • mest

3. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

3. (av handlingar eller tillstånd) något mindre än eller inte riktigt genomförda

 • Alla utom
 • "Jobbet är (bara) om gjort"
 • "Bebisen sov nästan när larmet ljöd"
 • "Vi är nästan klara"
 • "Bilen körde nästan ner henne"
 • "Han svimmade nästan"
 • "Pratade i nästan 2 timmar"
 • "Inspelningen är nästan perfekt"
 • "Nästan alla parter skrev på kontraktet"
 • "Jag var nästan utmattad av löpningen"
 • "De flesta är överens"
  synonym:
 • om
 • ,
 • nästan
 • ,
 • mest
 • ,
 • nära
 • ,
 • praktiskt taget

Examples of using

What was the most memorable day of your life?
Vilken var den mest minnesvärda dagen i ditt liv?
Life is most often illogical.
Livet är oftast ologiskt.
That's my most secret ambition!
Det är min hemligaste ambition!