Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modification" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "modifiering" till svenska språket

EnglishSwedish

Modification

[Ändring]
/mɑdəfəkeʃən/

noun

1. The act of making something different (as e.g. the size of a garment)

  synonym:
 • alteration
 • ,
 • modification
 • ,
 • adjustment

1. Handlingen att göra något annorlunda (som t. ex. storleken på ett plagg)

  synonym:
 • ändring
 • ,
 • modifiering
 • ,
 • justering

2. Slightly modified copy

 • Not an exact copy
 • "A modification of last year's model"
  synonym:
 • modification

2. Lätt modifierad kopia

 • Inte en exakt kopia
 • "En modifiering av förra årets modell"
  synonym:
 • modifiering

3. The grammatical relation that exists when a word qualifies the meaning of the phrase

  synonym:
 • modification
 • ,
 • qualifying
 • ,
 • limiting

3. Den grammatiska relationen som finns när ett ord kvalificerar betydelsen av frasen

  synonym:
 • modifiering
 • ,
 • kval
 • ,
 • begränsande

4. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

4. En händelse som inträffar när något passerar från ett tillstånd eller en fas till en annan

 • "Förändringen var avsedd att öka försäljningen"
 • "Den här stormen är verkligen en förändring till det sämre"
 • "Kvarteret hade genomgått få modifieringar sedan hans senaste besök för flera år sedan"
  synonym:
 • ändra
 • ,
 • ändring
 • ,
 • modifiering