Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modest" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blygsam" till svenska språket

EnglishSwedish

Modest

[Blygsam]
/mɑdəst/

adjective

1. Marked by simplicity

 • Having a humble opinion of yourself
 • "A modest apartment"
 • "Too modest to wear his medals"
  synonym:
 • modest

1. Präglad av enkelhet

 • Att ha en ödmjuk åsikt om sig själv
 • "En blygsam lägenhet"
 • "För blygsam för att bära sina medaljer"
  synonym:
 • blygsam

2. Not large but sufficient in size or amount

 • "A modest salary"
 • "Modest inflation"
 • "Helped in my own small way"
  synonym:
 • modest
 • ,
 • small

2. Inte stor men tillräcklig i storlek eller mängd

 • "En blygsam lön"
 • "Blygsam inflation"
 • "Hjälpte på mitt eget lilla sätt"
  synonym:
 • blygsam
 • ,
 • liten

3. Free from pomp or affectation

 • "Comfortable but modest cottages"
 • "A simple rectangular brick building"
 • "A simple man with simple tastes"
  synonym:
 • modest

3. Fri från pompa eller ståt

 • "Bekväma men blygsamma stugor"
 • "En enkel rektangulär tegelbyggnad"
 • "En enkel man med enkel smak"
  synonym:
 • blygsam

4. Not offensive to sexual mores in conduct or appearance

  synonym:
 • modest

4. Inte kränkande för sexuella seder i uppförande eller utseende

  synonym:
 • blygsam

5. Low or inferior in station or quality

 • "A humble cottage"
 • "A lowly parish priest"
 • "A modest man of the people"
 • "Small beginnings"
  synonym:
 • humble
 • ,
 • low
 • ,
 • lowly
 • ,
 • modest
 • ,
 • small

5. Låg eller sämre i station eller kvalitet

 • "En ödmjuk stuga"
 • "En ödmjuk kyrkoherde"
 • "En blygsam man av folket"
 • "Liten början"
  synonym:
 • ödmjuk
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågmäld
 • ,
 • blygsam
 • ,
 • liten

6. Humble in spirit or manner

 • Suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness
 • "Meek and self-effacing"
  synonym:
 • meek
 • ,
 • mild
 • ,
 • modest

6. Ödmjuk i ande eller sätt

 • Föreslår pensionärsmildhet eller till och med kuvad undergivenhet
 • "Mild och självutplånande"
  synonym:
 • ödmjuk
 • ,
 • mild
 • ,
 • blygsam

7. Limited in size or scope

 • "A small business"
 • "A newspaper with a modest circulation"
 • "Small-scale plans"
 • "A pocket-size country"
  synonym:
 • minor
 • ,
 • modest
 • ,
 • small
 • ,
 • small-scale
 • ,
 • pocket-size
 • ,
 • pocket-sized

7. Begränsad i storlek eller omfattning

 • "Ett litet företag"
 • "En tidning med blygsam upplaga"
 • "Småskaliga planer"
 • "Ett land i fickstorlek"
  synonym:
 • mindre
 • ,
 • blygsam
 • ,
 • liten
 • ,
 • småskalig
 • ,
 • fickstorlek

Examples of using

Tom is very modest.
Tom är väldigt blygsam.
Oh, don't be so modest.
Åh, var inte så blygsam.
Don't be so modest.
Var inte så blygsam.