Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modern" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "modern" till svenska språket

EnglishSwedish

Modern

[Modern]
/mɑdərn/

noun

1. A contemporary person

  synonym:
 • modern

1. En samtida person

  synonym:
 • modern

2. A typeface (based on an 18th century design by gianbattista bodoni) distinguished by regular shape and hairline serifs and heavy downstrokes

  synonym:
 • modern
 • ,
 • modern font
 • ,
 • Bodoni
 • ,
 • Bodoni font

2. Ett typsnitt (baserat på en 1700-talsdesign av gianbattista bodoni) som kännetecknas av regelbunden form och hårfästes seriffer och tunga nedslag

  synonym:
 • modern
 • ,
 • modernt typsnitt
 • ,
 • Bodoni
 • ,
 • Bodoni typsnitt

adjective

1. Belonging to the modern era

 • Since the middle ages
 • "Modern art"
 • "Modern furniture"
 • "Modern history"
 • "Totem poles are modern rather than prehistoric"
  synonym:
 • modern

1. Tillhör den moderna eran

 • Sedan medeltiden
 • "Modern konst"
 • "Moderna möbler"
 • "Modern historia"
 • "Totempålar är moderna snarare än förhistoriska"
  synonym:
 • modern

2. Relating to a recently developed fashion or style

 • "Their offices are in a modern skyscraper"
 • "Tables in modernistic designs"
  synonym:
 • mod
 • ,
 • modern
 • ,
 • modernistic

2. Relaterar till ett nyligen utvecklat mode eller stil

 • "Deras kontor ligger i en modern skyskrapa"
 • "Tabeller i modernistisk design"
  synonym:
 • mod
 • ,
 • modern
 • ,
 • modernistiskt

3. Characteristic of present-day art and music and literature and architecture

  synonym:
 • modern

3. Kännetecknande för dagens konst och musik och litteratur och arkitektur

  synonym:
 • modern

4. Ahead of the times

 • "The advanced teaching methods"
 • "Had advanced views on the subject"
 • "A forward-looking corporation"
 • "Is british industry innovative enough?"
  synonym:
 • advanced
 • ,
 • forward-looking
 • ,
 • innovative
 • ,
 • modern

4. Före tiderna

 • "De avancerade undervisningsmetoderna"
 • "Hade avancerade synpunkter i ämnet"
 • "Ett framåtblickande företag"
 • "Är brittisk industri tillräckligt innovativ?"
  synonym:
 • avancerad
 • ,
 • framåtblickande
 • ,
 • innovativ
 • ,
 • modern

5. Used of a living language

 • Being the current stage in its development
 • "Modern english"
 • "New hebrew is israeli hebrew"
  synonym:
 • Modern
 • ,
 • New

5. Används av ett levande språk

 • Att vara det nuvarande stadiet i dess utveckling
 • "Modern engelska"
 • "Ny hebreiska är israelisk hebreiska"
  synonym:
 • Modern
 • ,
 • Ny

Examples of using

The modern world isn't governed by people, but by ideas.
Den moderna världen styrs inte av människor, utan av idéer.
But for the modern medicine, I'd have been dead.
Men för den moderna medicinen skulle jag ha varit död.
You're wanting to exchange your car for a more modern one.
Du vill byta ut din bil mot en modernare.