Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "member" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "medlem" till svenska språket

EnglishSwedish

Member

[Medlem]
/mɛmbər/

noun

1. One of the persons who compose a social group (especially individuals who have joined and participate in a group organization)

 • "Only members will be admitted"
 • "A member of the faculty"
 • "She was introduced to all the members of his family"
  synonym:
 • member
 • ,
 • fellow member

1. En av de personer som utgör en social grupp (särskilt individer som har gått med och deltar i en grupporganisation)

 • "Endast medlemmar kommer att antas"
 • "En medlem av fakulteten"
 • "Hon introducerades för alla medlemmar av hans familj"
  synonym:
 • medlem
 • ,
 • medmedlem

2. Anything that belongs to a set or class

 • "Snakes are members of the class reptilia"
 • "Members of the opposite sex"
  synonym:
 • member

2. Allt som tillhör en uppsättning eller klass

 • "Ormar är medlemmar i klassen reptilia"
 • "Medlemmar av motsatt kön"
  synonym:
 • medlem

3. An external body part that projects from the body

 • "It is important to keep the extremities warm"
  synonym:
 • extremity
 • ,
 • appendage
 • ,
 • member

3. En extern kroppsdel som skjuter ut från kroppen

 • "Det är viktigt att hålla extremiteterna varma"
  synonym:
 • extremitet
 • ,
 • bihang
 • ,
 • medlem

4. An organization that is a member of another organization (especially a state that belongs to a group of nations)

 • "The library was a member of the interlibrary loan association"
 • "Canada is a member of the united nations"
  synonym:
 • member

4. En organisation som är medlem i en annan organisation (särskilt en stat som tillhör en grupp nationer)

 • "Biblioteket var medlem i fjärrlåneföreningen"
 • "Kanada är medlem i fn"
  synonym:
 • medlem

5. The male organ of copulation (`member' is a euphemism)

  synonym:
 • penis
 • ,
 • phallus
 • ,
 • member

5. Kopulationens manliga organ (`member' är en eufemism)

  synonym:
 • penis
 • ,
 • fallos
 • ,
 • medlem

Examples of using

Tom was like a member of our family.
Tom var som en medlem av vår familj.
Tom was a member of our crew.
Tom var medlem i vår besättning.
I'm a member of Alcoholics Anonymous.
Jag är medlem i Anonyma Alkoholister.