Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "melt" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smälta" till svenska språket

EnglishSwedish

Melt

[Smält]
/mɛlt/

noun

1. The process whereby heat changes something from a solid to a liquid

 • "The power failure caused a refrigerator melt that was a disaster"
 • "The thawing of a frozen turkey takes several hours"
  synonym:
 • thaw
 • ,
 • melt
 • ,
 • thawing
 • ,
 • melting

1. Processen där värme förändrar något från ett fast ämne till en vätska

 • "Strömavbrottet orsakade en kylsmälta som var en katastrof"
 • "Upptiningen av en frusen kalkon tar flera timmar"
  synonym:
 • tina
 • ,
 • smälta
 • ,
 • upptining
 • ,
 • smältning

verb

1. Reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid state, usually by heating

 • "Melt butter"
 • "Melt down gold"
 • "The wax melted in the sun"
  synonym:
 • melt
 • ,
 • run
 • ,
 • melt down

1. Minska eller orsaka att reduceras från fast till flytande tillstånd, vanligtvis genom uppvärmning

 • "Smält smör"
 • "Smält ner guld"
 • "Vaxet smälte i solen"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • springa
 • ,
 • smälta ner

2. Become or cause to become soft or liquid

 • "The sun melted the ice"
 • "The ice thawed"
 • "The ice cream melted"
 • "The heat melted the wax"
 • "The giant iceberg dissolved over the years during the global warming phase"
 • "Dethaw the meat"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • thaw
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • unthaw
 • ,
 • dethaw
 • ,
 • melt

2. Bli eller orsaka att bli mjuk eller flytande

 • "Solen smälte isen"
 • "Isen tinade"
 • "Glassen smälte"
 • "Värmen smälte vaxet"
 • "Det gigantiska isberget upplöstes under åren under den globala uppvärmningsfasen"
 • "Upptina köttet"
  synonym:
 • lösa upp
 • ,
 • tina
 • ,
 • frigöra
 • ,
 • tina upp
 • ,
 • dethaw
 • ,
 • smälta

3. Become more relaxed, easygoing, or genial

 • "With age, he mellowed"
  synonym:
 • mellow
 • ,
 • melt
 • ,
 • mellow out

3. Bli mer avslappnad, lättsam eller genial

 • "Med åldern mjuknade han"
  synonym:
 • mjuk
 • ,
 • smälta
 • ,
 • mjuka ut

4. Lose its distinct outline or shape

 • Blend gradually
 • "Hundreds of actors were melting into the scene"
  synonym:
 • melt
 • ,
 • meld

4. Förlora sin distinkta kontur eller form

 • Blanda gradvis
 • "Hundratals skådespelare smälte in i scenen"
  synonym:
 • smälta

5. Become less clearly visible or distinguishable

 • Disappear gradually or seemingly
 • "The scene begins to fade"
 • "The tree trunks are melting into the forest at dusk"
  synonym:
 • fade
 • ,
 • melt

5. Bli mindre tydligt synliga eller urskiljbara

 • Försvinna gradvis eller till synes
 • "Scenen börjar blekna"
 • "Trädstammarna smälter in i skogen i skymningen"
  synonym:
 • blekna
 • ,
 • smälta

6. Become less intense and fade away gradually

 • "Her resistance melted under his charm"
 • "Her hopes evaporated after years of waiting for her fiance"
  synonym:
 • melt
 • ,
 • disappear
 • ,
 • evaporate

6. Bli mindre intensiv och tona bort gradvis

 • "Hennes motstånd smälte under hans charm"
 • "Hennes förhoppningar försvann efter år av väntan på hennes fästman"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • försvinna
 • ,
 • avdunsta

Examples of using

The ice-cream will melt, so I put it in the fridge.
Glassen kommer att smälta, så jag lägger den i kylen.