Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "measure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mäta" till svenska språket

EnglishSwedish

Measure

[Mät]
/mɛʒər/

noun

1. Any maneuver made as part of progress toward a goal

 • "The situation called for strong measures"
 • "The police took steps to reduce crime"
  synonym:
 • measure
 • ,
 • step

1. Varje manöver som görs som en del av framsteg mot ett mål

 • "Situationen krävde kraftfulla åtgärder"
 • "Polisen vidtog åtgärder för att minska brottsligheten"
  synonym:
 • mäta
 • ,
 • steg

2. How much there is or how many there are of something that you can quantify

  synonym:
 • measure
 • ,
 • quantity
 • ,
 • amount

2. Hur mycket det finns eller hur många det finns av något som du kan kvantifiera

  synonym:
 • mäta
 • ,
 • mängd
 • ,
 • belopp

3. A statute in draft before it becomes law

 • "They held a public hearing on the bill"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • measure

3. En stadga i utkast innan den blir lag

 • "De höll en offentlig utfrågning om lagförslaget"
  synonym:
 • räkning
 • ,
 • mäta

4. The act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule

 • "The measurements were carefully done"
 • "His mental measurings proved remarkably accurate"
  synonym:
 • measurement
 • ,
 • measuring
 • ,
 • measure
 • ,
 • mensuration

4. Handlingen eller processen att tilldela siffror till fenomen enligt en regel

 • "Mätningarna gjordes noggrant"
 • "Hans mentala mätningar visade sig vara anmärkningsvärt korrekta"
  synonym:
 • mätning
 • ,
 • mäta
 • ,
 • mensuration

5. A basis for comparison

 • A reference point against which other things can be evaluated
 • "The schools comply with federal standards"
 • "They set the measure for all subsequent work"
  synonym:
 • standard
 • ,
 • criterion
 • ,
 • measure
 • ,
 • touchstone

5. Ett underlag för jämförelse

 • En referenspunkt mot vilken andra saker kan utvärderas
 • "Skolorna följer federala standarder"
 • "De satte måttet för allt efterföljande arbete"
  synonym:
 • standard
 • ,
 • kriterium
 • ,
 • mäta
 • ,
 • prövosten

6. (prosody) the accent in a metrical foot of verse

  synonym:
 • meter
 • ,
 • metre
 • ,
 • measure
 • ,
 • beat
 • ,
 • cadence

6. (prosodi) accenten i en metrisk fot av vers

  synonym:
 • meter
 • ,
 • mäta
 • ,
 • slå
 • ,
 • kadens

7. Musical notation for a repeating pattern of musical beats

 • "The orchestra omitted the last twelve bars of the song"
  synonym:
 • measure
 • ,
 • bar

7. Musikalisk notation för ett upprepande mönster av musikaliska beats

 • "Orkestern utelämnade de sista tolv takterna i låten"
  synonym:
 • mäta
 • ,
 • bar

8. Measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals

 • Used as a reference in making measurements
  synonym:
 • measuring stick
 • ,
 • measure
 • ,
 • measuring rod

8. Mätinstrument med en sekvens av märken med jämna mellanrum

 • Används som referens vid mätningar
  synonym:
 • måttstock
 • ,
 • mäta
 • ,
 • mätstång

9. A container of some standard capacity that is used to obtain fixed amounts of a substance

  synonym:
 • measure

9. En behållare med viss standardkapacitet som används för att erhålla fasta mängder av ett ämne

  synonym:
 • mäta

verb

1. Determine the measurements of something or somebody, take measurements of

 • "Measure the length of the wall"
  synonym:
 • measure
 • ,
 • mensurate
 • ,
 • measure out

1. Bestäm måtten på något eller någon, gör mätningar av

 • "Mät väggens längd"
  synonym:
 • mäta
 • ,
 • mensura
 • ,
 • mäta ut

2. Express as a number or measure or quantity

 • "Can you quantify your results?"
  synonym:
 • quantify
 • ,
 • measure

2. Uttryck som ett nummer eller mått eller kvantitet

 • "Kan du kvantifiera dina resultat?"
  synonym:
 • kvantifiera
 • ,
 • mäta

3. Have certain dimensions

 • "This table surfaces measures 20inches by 36 inches"
  synonym:
 • measure

3. Har vissa dimensioner

 • "Detta bordsytor mäter 20 tum gånger 36 tum"
  synonym:
 • mäta

4. Evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of

 • "I will have the family jewels appraised by a professional"
 • "Access all the factors when taking a risk"
  synonym:
 • measure
 • ,
 • evaluate
 • ,
 • valuate
 • ,
 • assess
 • ,
 • appraise
 • ,
 • value

4. Utvärdera eller uppskatta arten, kvaliteten, förmågan, omfattningen eller betydelsen av

 • "Jag kommer att få familjejuvelerna bedömda av en professionell"
 • "Åtkomst till alla faktorer när du tar en risk"
  synonym:
 • mäta
 • ,
 • utvärdera
 • ,
 • värdera
 • ,
 • bedöma
 • ,
 • värde

Examples of using

We'll have to measure the room before we buy the rug.
Vi får mäta rummet innan vi köper mattan.
Judge not, that ye may not be judged, for in what judgment ye judge, ye shall be judged, and in what measure ye measure, it shall be measured to you.
Döm inte, för att ni inte skall dömas, ty i vilken dom ni dömer skall ni dömas, och i vilket mått ni mäter skall det mätas för er.
We measure the depth of the river.
Vi mäter flodens djup.