Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mean" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "medel" till svenska språket

EnglishSwedish

Mean

[Medelvärde]
/min/

noun

1. An average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n

  synonym:
 • mean
 • ,
 • mean value

1. Ett genomsnitt av n tal som beräknats genom att lägga till någon funktion av talen och dividera med någon funktion av n

  synonym:
 • betyda
 • ,
 • medelvärde

verb

1. Mean or intend to express or convey

 • "You never understand what i mean!"
 • "What do his words intend?"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • intend

1. Betyda eller avser att uttrycka eller förmedla

 • "Du förstår aldrig vad jag menar!"
 • "Vad avser hans ord?"
  synonym:
 • betyda
 • ,
 • avser

2. Have as a logical consequence

 • "The water shortage means that we have to stop taking long showers"
  synonym:
 • entail
 • ,
 • imply
 • ,
 • mean

2. Har som logisk följd

 • "Vattenbristen gör att vi måste sluta ta långa duschar"
  synonym:
 • medföra
 • ,
 • antyda
 • ,
 • betyda

3. Denote or connote

 • "`maison' means `house' in french"
 • "An example sentence would show what this word means"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • intend
 • ,
 • signify
 • ,
 • stand for

3. Beteckna eller konnotera

 • "`maison' means `house' på franska"
 • "En exempelmening skulle visa vad detta ord betyder"
  synonym:
 • betyda
 • ,
 • avser
 • ,
 • beteckna
 • ,
 • stå för

4. Have in mind as a purpose

 • "I mean no harm"
 • "I only meant to help you"
 • "She didn't think to harm me"
 • "We thought to return early that night"
  synonym:
 • intend
 • ,
 • mean
 • ,
 • think

4. Ha i åtanke som ett syfte

 • "Jag menar inget illa"
 • "Jag menade bara att hjälpa dig"
 • "Hon tänkte inte skada mig"
 • "Vi tänkte återvända tidigt den natten"
  synonym:
 • avser
 • ,
 • betyda
 • ,
 • tänka

5. Have a specified degree of importance

 • "My ex-husband means nothing to me"
 • "Happiness means everything"
  synonym:
 • mean

5. Ha en specificerad grad av betydelse

 • "Min exman betyder ingenting för mig"
 • "Lycka betyder allt"
  synonym:
 • betyda

6. Intend to refer to

 • "I'm thinking of good food when i talk about france"
 • "Yes, i meant you when i complained about people who gossip!"
  synonym:
 • think of
 • ,
 • have in mind
 • ,
 • mean

6. Avser att hänvisa till

 • "Jag tänker på god mat när jag pratar om frankrike"
 • "Ja, jag menade dig när jag klagade på folk som skvallrar!"
  synonym:
 • tänka på
 • ,
 • ha i åtanke
 • ,
 • betyda

7. Destine or designate for a certain purpose

 • "These flowers were meant for you"
  synonym:
 • mean

7. Destinera eller utse för ett visst ändamål

 • "De här blommorna var menade för dig"
  synonym:
 • betyda

adjective

1. Approximating the statistical norm or average or expected value

 • "The average income in new england is below that of the nation"
 • "Of average height for his age"
 • "The mean annual rainfall"
  synonym:
 • average
 • ,
 • mean(a)

1. Approximation av den statistiska normen eller medelvärdet eller förväntat värde

 • "Medelinkomsten i new england är lägre än nationens"
 • "Av medellängd för sin ålder"
 • "Den genomsnittliga årliga nederbörden"
  synonym:
 • genomsnitt
 • ,
 • medelvärde(a)

2. Characterized by malice

 • "A hateful thing to do"
 • "In a mean mood"
  synonym:
 • hateful
 • ,
 • mean

2. Kännetecknas av illvilja

 • "En hatisk sak att göra"
 • "På ett elakt humör"
  synonym:
 • hatisk
 • ,
 • betyda

3. Having or showing an ignoble lack of honor or morality

 • "That liberal obedience without which your army would be a base rabble"- edmund burke
 • "Taking a mean advantage"
 • "Chok'd with ambition of the meaner sort"- shakespeare
 • "Something essentially vulgar and meanspirited in politics"
  synonym:
 • base
 • ,
 • mean
 • ,
 • meanspirited

3. Att ha eller visa en ovärdig brist på heder eller moral

 • "Den där liberala lydnaden utan vilken din armé skulle vara en bas rabble" - edmund burke
 • "Att ta en elak fördel"
 • "Chok'd med ambition av den elakare sorten" - shakespeare
 • "Något i grunden vulgärt och medelstark i politiken"
  synonym:
 • bas
 • ,
 • betyda
 • ,
 • medelstark

4. Excellent

 • "Famous for a mean backhand"
  synonym:
 • mean

4. Utmärkt

 • "Känd för en elak backhand"
  synonym:
 • betyda

5. Marked by poverty befitting a beggar

 • "A beggarly existence in the slums"
 • "A mean hut"
  synonym:
 • beggarly
 • ,
 • mean

5. Präglas av fattigdom som anstår en tiggare

 • "En tiggande tillvaro i slummen"
 • "En elak hydda"
  synonym:
 • tiggare
 • ,
 • betyda

6. (used of persons or behavior) characterized by or indicative of lack of generosity

 • "A mean person"
 • "He left a miserly tip"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • mingy
 • ,
 • miserly
 • ,
 • tight

6. (användning av personer eller beteende) som kännetecknas av eller tyder på bristande generositet

 • "En elak person"
 • "Han lämnade ett snålt tips"
  synonym:
 • betyda
 • ,
 • mingy
 • ,
 • snål
 • ,
 • tätt

7. (used of sums of money) so small in amount as to deserve contempt

  synonym:
 • beggarly
 • ,
 • mean

7. (används av summor pengar) så liten till mängden att den förtjänar förakt

  synonym:
 • tiggare
 • ,
 • betyda

8. Of no value or worth

 • "I was caught in the bastardly traffic"
  synonym:
 • bastardly
 • ,
 • mean

8. Utan värde eller värde

 • "Jag fastnade i den jävla trafiken"
  synonym:
 • jävligt
 • ,
 • betyda

Examples of using

We didn't mean to disparage our contenders.
Vi menade inte att nedvärdera våra utmanare.
"How soon can you land?" "I can't tell." "You can tell me. I'm a doctor." "No, I mean I'm just not sure!" "Can't you take a guess?" "Well, not for another two hours." "You can't take a guess for another two hours?"
"Hur snart kan du landa?" "Jag kan inte säga." "Du kan berätta för mig. Jag är läkare." "Nej, jag menar att jag bara inte är säker!" "Kan du inte gissa?" "Tja, inte förrän om två timmar." "Du kan inte gissa på ytterligare två timmar?"
When a country is well governed, poverty and a mean condition are things to be ashamed of. When a country is ill governed, riches and honor are things to be ashamed of.
När ett land är välstyrt är fattigdom och ett elakt tillstånd saker att skämmas över. När ett land är dåligt styrt är rikedom och ära saker att skämmas över.